Konsernsjefen har ordet

Gjennom 25 år har Grieg Seafood produsert utsøkt laks til forbrukere over hele verden. Nå er tiden inne for å rette blikket mot de neste 25 årene. Laksenæringen står foran utfordringer som vi skal være med på å møte. Etter mitt syn er det ingen motsetning mellom et sunt miljø, fiskevelferd og lønnsomhet. Vår jobb er å sørge for at disse hensynene går hånd i hånd. Bare slik kan vi sikre bærekraftig, sunn og velsmakende mat til en voksende global befolkning, og det er på denne måten vi har satt oss fore å leve opp til vår visjon:

“Rooted in nature - farming the ocean for a better future”

Daglig leder Andreas Kvarme. foto: Elisabeth Wara

I 2017 markerte vi 25-årsjubileet til Grieg Seafood. Feiringen ga oss en anledning til å se tilbake og reflektere over hva vi har oppnådd, men kanskje vel så viktig, mulighet til å reflektere over hva vi ønsker å oppnå i tiden framover.

Vekst og ambisjoner om forbedring

Med utgangspunkt i et slaktevolum på 62 600 tonn har vi eksportert i snitt 800 000 laksemåltider hver dag gjennom 2017. Vårt ambisiøse vekstmål er å slakte 100 000 tonn i 2020, eller 1,3 millioner laksemåltider i gjennomsnitt per dag. Vi tar sikte på å nå våre mål gjennom å arbeide smartere, investere i økt kapasitet og gjennom bedre utnyttelse av eksisterende konsesjoner. På kostnadssiden har vi satt oss som mål å ligge på eller under snittet for næringen. Vi har utarbeidet en digitaliseringsstrategi og tar sikte på å være den første i bransjen til å teste ut nye, digitale verktøy som kan utfordre oss og hjelpe oss til å tenke annerledes. Våre ansatte, som gir det lille ekstra hver eneste dag, er avgjørende for vår evne til å nå målene vi har satt oss.

Omsorg for miljøet

Laksenæringen står overfor utfordringer som vi må bidra til å møte. Selv om vi tar sikte på vekst, kan vi ikke vokse på bekostning av miljøet. Vi støtter “trafikklys-ordningen” for bærekraftig produksjonsvekst i Norge. Dermed aksepterer vi også at et potensielt rødt lys for Rogaland vil innebære redusert produksjon i tiden framover.

Vi arbeider hardt for å holde nivåene av lakselus lave, og større  smolt er vårt viktigste initiativ på dette området i Norge. Fra 2017 til 2021 forventer vi at gjennomsnittsstørrelsen på smolt som settes ut i sjøen i Rogaland, vil øke fra under 150 gram til nesten 600 gram. Større smolt er mer robust og bruker kortere tid på å nå slaktestørrelse. Dette i kombinasjon med rensefisk og andre ikke-medisinske behandlingsmetoder mot lus, vil ha en positiv virkning på miljøet.

I Finnmark har vi sett positive resultater etter utvidet brakklegging. For få år siden tok vi en beslutning om å utvide brakkleggingstiden for alle anlegg i Øksfjorden utover det som er påkrevd av  myndighetene. I 2017 gjenopptok vi slaktingen av laks fra dette området. Den nye generasjonen har ikke vært gjenstand for behandling i vannbad og har kun unntaksvis blitt medisinsk behandlet. Vi mener dette er en god indikasjon på at tiltakene våre har virket etter hensikten.

Å opprettholde god biologisk kontroll og lave nivåer av lakselus er avgjørende for vekststrategien vår. Lusesituasjonen forventes å bli utfordrende også i 2018, men vi tror det er mulig å oppnå produksjonsvekst samtidig som vi ivaretar miljøet, og vil ikke la ønsker om kortsiktig profitt gå på bekostning av langsiktig bærekraftig produksjon.

Åpen, ærlig og tillitsskapende

Vi er en matprodusent som driver lakseoppdrett i fjorder som tilhører fellesskapet. Derfor har vi et ansvar for å legge fram åpen og ærlig informasjon om matvaretrygghet så vel som miljøaspektene ved vår virksomhet.

Laks er en trygg  og sunn matvare. For å dokumentere fakta og forsikre alle om at den fisken som sendes til forbrukerne samsvarer med markedskravene i hvert enkelt land, tester både myndighetene og vi selv produktene våre kontinuerlig. I februar 2018 klarerte salgsselskapet som vi eier sammen med Bremnes Seashore AS, Ocean Quality AS, laks for salg på det kinesiske markedet som beklageligvis ikke tilfredsstilte kinesiske krav. Fisken som ble sendt til Kina var godkjent for salg i alle andre markeder, men ikke for det kinesiske. Manglende etterlevelse av gjeldende lover og regler er ikke akseptabelt, og både Ocean Quality og Grieg Seafood har iverksatt tiltak for å hindre at noe lignende skjer igjen. Som følge av hendelsen er Ocean Quality AS for tiden utestengt fra salg til det kinesiske markedet.

Vi har som mål å praktisere åpenhet overfor alle interessentgrupper og er avhengig av at omverdenen har tillit til vår håndtering av de miljømessige effektene av vår virksomhet. Det er vårt privilegium å produsere laks i fellesskapets omgivelser. Til gjengjeld har våre interessenter rett til å bli informert om våre produksjonsmetoder, innvirkningen på det ytre miljøet, samt om hvordan vi arbeider for å møte miljømessige utfordringer. I British Columbia har vi formalisert prosessen med å informere lokalsamfunnet om virksomheten vår. Minst fire ganger i året møter våre ansatte, ledere og stammeråd hos urbefolkningsgruppene Mowachaht Muchalat og Tlowitsis for å informere om våre aktiviteter i deres landområder og svare på spørsmål som er viktige for dem. Selv om vi ikke har formalisert dialogen i like stor grad i våre øvrige regioner, har vi som ambisjon å være åpne og imøtekommende og å gjøre all relevant informasjon tilgjengelig for våre naboer. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre bærekraftsrapporteringen vår, og for 2017 vil vi for første gang avlegge klimaregnskap til offentligheten. Framover vil vi arbeide systematisk med å inngi tillit i de lokalsamfunnene hvor vi er til stede, samt overfor alle andre interessentgrupper.

Våre resultater i 2017

Totalomsetningen i 2017 på MNOK  7 017 er den høyeste i konsernets historie. Omsetningsøkningen var et resultat av økt aktivitet i Ocean Quality, samt gode priser. I og med at vi flyttet 3 000 tonn fra 2017 til 2018, endte det totale slaktevolumet i 2017 på 62 598 tonn, noe som er lavere enn året i forveien. I Finnmark hadde en skjevfordelt slakteplanen negativ effekt på omsetning og lønnsomhet. 75 prosent av volumet i denne regionen ble slaktet i andre halvår, da prisene var betydelig lavere enn i første halvår. Dette førte til tapte marginer i forhold til de av våre konkurrenter som hadde en mer balansert slakteplan. I tillegg førte biologiske utfordringer til høyere kostnader sammenlignet med 2016, noe som medførte ytterligere nedgang i lønnsomheten. Sammenlignet med kostnadsmålet vårt i forhold til resten av bransjen, var ikke prestasjonen i 2017 god nok. Vi har derfor initiert et program for å forbedre våre prestasjoner slik at vi kan nå kostnadsmålet vårt innen 2020. Programmet fokuserer på tiltak som påvirker de viktigste driverne i virksomheten vår, herunder god oppdrettspraksis, overlevelse og tilvekst. Med støtte av ny teknologi blant annet innenfor sensorikk, samt en aktiv ledelse er jeg overbevist om at betydelig forbedring er mulig. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om vårt forbedringsprogram GSF 2020 i våre 2018-rapporter.

Nye verdier

I november lanserte vi vår nye visjon samt nye verdier. Våre nye verdier er open, ambitious og caring. Hele organisasjonen, fra de minste anleggene i Finnmark, Rogaland, Shetland og British Columbia til hovedkontoret i Bergen, har gitt sine innspill til hva verdiene skal bety for dem i deres daglige virke samt hva de skal bety for selskapet. Med andre ord, verdiene er ikke til pynt – de er der for å definere selskapet vårt både innad og utad. Fremover vil vi praktisere de nye verdiene, i vår streben etter å nå våre strategiske mål.

Veien videre

Styret og ledelsen i Grieg Seafood har forpliktet seg til to ambisiøse mål innen 2020; å slakte 100 000 tonn laks, samt oppnå et kostnadsnivå som er bedre enn eller likt med gjennomsnittet for næringen. Gjennom utvidet bruk av ny teknologi og stor innsats fra våre dedikerte medarbeidere, er jeg overbevist om at vi vil nå disse målene. Ved å bygge en resultatkultur der alle vet hvordan egen innsats bidrar til strategisk måloppnåelse, tror jeg vi vil se forbedrede resultater på alle områder framover.  For meg er ikke et sunt miljø, god fiskevelferd og lønnsomhet motsetninger. Vi må sørge for at disse hensynene går hånd i hånd - bare slik kan vi tilby bærekraftig, sunn og velsmakende mat til en voksende befolkning i pakt med vår visjon: Rooted in nature - farming the ocean for a better future.

Andreas Kvame

CEO