Rooted in nature

– farming the ocean for a better future

Vi har produsert velsmakende laks til forbrukere i alle verdenshjørner gjennom mer enn 25 år. Vårt fokus er bærekraftig bruk av naturens ressurser, og vårt overordnede mål går utover kortsiktig lønnsomhet. Vi bryr oss om fotsporene vi etterlater oss på veien, fordi vi anerkjenner den gjensidige avhengigheten mellom finansielle resultater og bærekraftig adferd.

Visjonen vår, “Rooted in nature - farming the ocean for a better future” beskriver hvordan vi ønsker å utgjøre en forskjell.

Vi deltar aktivt for å fremme bærekraftig lakseoppdrett. Bildet er fra Grieg Seafood Rogaland. Foto: Hung Ngo

Grieg Seafood- et verdibasert oppdrettsselskap

Fordi havene dekker 70 prosent av jordens overflate, må en større andel av framtidens matvareproduksjon skje i havet. I tiden fremover må verden finne bærekraftige havbruksløsninger for å få dette til.  Å balansere lønnsom vekst og innovasjon med miljømessig bærekraft er essensielt for det vi anser som bærekraftig matproduksjon. Vi er overbevist om at innovasjon og forskning innenfor biologi og teknologi vil være avgjørende for å opprettholde sunne hav og lønnsomt havbruk i tiden som kommer. Gjennom vår digitaliseringsstrategi GSF Precision farming har vi til hensikt å ta en ledende rolle i å utnytte ny teknologi og data for å treffe bedre og mer bærekraftige beslutninger.

Vi deltar aktivt i industriens engasjement for å fremme bærekraftig lakseoppdrett, herunder Global Salmon Initiative (GSI) og Norwegian Center of Expertise sitt sjømatprosjekt Aqua Cloud. Aqua Cloud prosjektet har som mål  å forutsi lakselus-eksponering minst to uker forut for selve eksponeringen, for deretter å foreslå gode tiltak for å redusere eksponeringen og gi råd vedrørende den mest effektive behandlingen. Vi har gitt vår tilslutning til FNs Global Compact. Vi vil gjøre vårt beste for å drive vår virksomhet i tråd med FNs prinsipper og derigjennom bidra til å nå FNs bærekraftsmål. I løpet av 2018 vil vi inkorporere bærekraftsmålene i en ny bærekraftsstrategi som knytter vår visjon til mål og tiltak. Les mer om hvordan vi arbeider med disse spørsmålene i vår Bærekraftsrapport.

I tillegg til vår innsats for bærekraftig matproduksjon holder vår hovedeier fokus på bærekraft i et større perspektiv. Gjennom Grieg Foundations 25 prosent eierskap i Grieg Gruppen blir deler av virksomhetens overskudd kanalisert til veldedige prosjekter over hele verden. I 2017 bidro Grieg Foundation med MNOK 32 til slike prosjekter. En betydelig andel av disse pengene kom fra Grieg Seafood.

Hvordan vi akter å utgjøre en forskjell – vår visjon

Vi er havbrukere, forankret i naturen – vi lever av og for havet. Vår visjon «Rooted in nature - farming the ocean for a better future» viser hvordan vi akter å gjøre en forskjell, hva vi som selskap har som mål å få til sammen, og hvorfor våre ansatte er stolte av jobben i Grieg Seafood.

Hva vi forventer av våre ansatte – Våre verdier

I 2017 besluttet vi at våre verdier skal være Open, Ambitious og Caring. Mens vår visjon angir retningen for den kulturen vi ønsker at våre ansatte skal omfavne, beskriver våre verdier de egenskapene vi tror er nødvendige for å levere resultater. Verdiene beskriver hva vi forventer av hverandre og hva andre kan forvente av oss. For å bidra til kulturbygging har vi definert innholdet i verdiene gjennom diskusjoner i arbeidsgrupper i samtlige regioner.

Open

Vår definisjon av Open sier at “vi er åpne med hverandre, vi deler kunnskap og ideer, og vi lærer av hverandre. Vi møter nye perspektiv med et åpent sinn. Vi er alltid ærlige – også i vanskelige situasjoner. Våre ledere holder døren åpen og er alltid mottakelige for forslag til forbedring.

Vi er åpne og transparente i vårt forhold til samfunnet. Dette er avgjørende for å inngi tillit. Vi deler ærlig informasjon om vår virksomhet med offentligheten, myndighetene og media – til tider også før vi blir spurt. Vi inviterer lokalsamfunnene vi er en del av til våre anlegg, deltar i offentlig debatt og engasjerer oss i dialogen med andre som bruker fjordene vi opererer i.

I tråd med vår verdi Open forsøker vi å være åpne overfor alle interessentgrupper. I BC holder våre ansatte møter med ledere og stammeråd hos urbefolkningsgruppene Mowachaht Muchalat og Tlowitsis minst fire ganger i året for å informere om våre aktiviteter i deres landområder og svare på spørsmål som er viktige for dem.  I Rogaland bidrar vi åpent når studenter og forskere ber om deltakelse i studier som angår virksomheten vår, deriblant spørsmål om hvordan vi etterlever aktuelle miljøstandarder. Vi oppfordrer til overføring av beste praksis mellom anlegg og til aktiv deling av informasjon.

Vi inviterer lokalsamfunnene vi er en del av til våre anlegg, deltar i offentlig debatt og engasjerer oss i dialogen med andre som bruker fjordene vi opererer i. Foto: Eilert Munch Lund

Caring

Vår definisjon av Caring sier at “vi behandler ikke bare hverandre med respekt, vi bryr oss. Vi bryr oss om våre ansatte, vi lar dem blomstre og utvikle sine talenter. Vi fremmer et omsorgsfullt miljø – også i vanskelige situasjoner og i perioder med tøffe beslutninger. Vi bryr oss om laksen vår og naturen som vi benytter for å produsere den. Vi arbeider ustanselig for å kontrollere biologien og redusere vår innvirkning på omgivelsene. Vårt mål er å  overlate sunne fjorder og sunn laks til framtidige generasjoner. Vi bryr oss om våre lokalsamfunn. Vi anerkjenner at fjordene tilhører allmennheten, og vi tar deres bekymringer på alvor. Vi skaper muligheter og varig verdi for samfunnet. Vi er gode naboer.”

Våre ansatte på Trosnavåg og ved sjøanlegg i Rogaland praktiserer vår verdi Caring når de jevnlig deltar i opprydding av plast og annet avfall som vaskes i land i nærheten av våre lokaliteter. Dette gjør vi ikke fordi vi er årsaken til forsøplingen, men fordi det er viktig for oss å verne miljøet.

Caring: Vi behandler ikke bare hverandre med respekt, vi bryr oss. Foto: Hung Ngo

I det store bildet reflekteres Caring i vår eierstruktur. Gjennom stiftelsen Grieg Foundation blir en betydelig andel av vår fortjeneste allokert til veldedige prosjekter over hele verden. I 2017 var SOS-barnebyer internasjonalt blant mottakerne som fikk støtte fra Grieg Foundation. I sin årsrapport for 2016 skriver SOS-barnebyer følgende: «Gjennom Griegs samarbeid med SOS-barnebyer Norge hjelper vi med å bygge opp familier for barn i nød. Vi hjelper barna med å skape sin egen framtid, og vi tar aktivt del i utviklingen av SOS sine barnebyer.»

Ambitious

Vår definisjon av Ambitious sier at «vi hver dag er dedikert til å utføre jobben vår best mulig. Vi slår oss aldri til ro med det middelmådige. Vi går den ekstra runden. Vi forsøker alltid å forbedre oss. Vi tenker stort og setter oss ambisiøse mål for alt vi foretar oss. Vi er ikke redde for å treffe dristige beslutninger, selv om de er vanskelige og ligger utenfor vår komfortsone. Vi omfavner endring og nyskaping. Vi prioriterer og oppfyller våre forpliktelser. Våre ambisiøse mål tar sikte på å gjøre Grieg Seafood til en mer lønnsom virksomhet. Bare slik kan vi videreutvikle oppdrettsnæringen.»

Vår digitale strategi GSF Precision Farming representerer ambisjon. Vårt mål er å være den første i næringen når det kommer til anvendelse av ny teknologi i operativ drift. Vi har som mål å identifisere driftsområder hvor automatisk datainnsamling gjennom sensorteknologi i kombinasjon med kunstig intelligens kan legge til rette for bedre og mer bærekraftige operasjonelle og strategiske beslutninger, trygge våre ansatte og framskynde forbedringer i driften.

Vår plan for å oppnå våre mål – Vår strategi

Målet vårt er å skape verdier for våre interessenter gjennom bærekraftig produksjon av atlantisk laks til lavest mulig kostnad. Vi måler vår evne til å skape interessentverdier gjennom avkastning på sysselsatt kapital (ROCE). Ved å forbedre ROCE skaper vi aksjonærverdi samtidig som vi sikrer vår evne til å drive vår virksomhet på en bærekraftig måte, gir jobbmuligheter til nåværende og nye ansatte, og genererer midler som kan bidra til å utvikle en bedre verden.

Siden kostnadene på laksen vi produserer ikke inntas i resultatregnskapet før fisken blir slaktet og solgt, er avkastning på sysselsatt kapital et resultat av innsats over lengre tid. Derfor er vår daglige fokus på operasjonelle drivere innen biologi, mennesker og produkt. De biologiske driverne omfatter laksens tilvekst, helse, velferd og overlevelse, så vel som bærekraft i et bredere perspektiv (CO2-avtrykk og bevaring av biologisk mangfold). De menneskelige faktorene omfatter kontinuerlig utvikling av bærekraftig og god oppdrettspraksis, sikring av et trygt og sunt arbeidsmiljø, sikring av etisk atferd hos våre ansatte, samt kontinuerlig innsats for å videreutvikle vår prestasjonskultur.  Vårt hovedprodukt,  Atlantisk oppdrettslaks, er grunnlaget for verdiskapingen vår. For å sørge for at etterspørselen etter vårt produkt fortsetter å øke, må vi sikre at forbrukere og kunder ser på det som velsmakende og appellerende, så vel som trygt og sunt. Dette er våre produktdrivere.

Fra visjon til interessentverdi – GSF 2020

Vi er for tiden i ferd med å endre hvordan vi måler resultater og følger opp virksomheten vår. I løpet av 2018 vil vi i sterkere grad rette vår operasjonelle oppfølgingsprosess inn mot strategiske mål. Vi vil også fortsette arbeidet med å bygge kulturen vår fordi vi mener det er en ubestridt sammenheng mellom kultur og prestasjoner – ved å først bygge kulturen vi ønsker, vil også resultatene komme.

Gjennom forbedringsprogrammet GSF 2020 har vi startet et prosjekt for å se på hvordan ulike drivere i virksomheten vår henger sammen med resultatene vi oppnår. Programmet fokuserer på tiltak som påvirker hoveddriverne våre, i første rekke god oppdrettspraksis, overlevelse og vekst. Forankret i naturen – driver vi havbruk for en bedre framtid, og under ledelse av våre dedikerte ansatte, har vi til hensikt å levere langsiktig verdi i mange år framover.