GRIEG SEAFOOD ROGALAND

GSF_header5

Grieg Seafood Rogaland AS (GSFR) driver lakseoppdrett i Rogaland på den norske vestkysten. I denne regionen har vi 19 konsesjonsekvivalenter i sjø og to konsesjoner for landbasert produksjon av smolt. Vi har også egen stamfiskvirksomhet i Erfjorden. All laks som slaktes i regionen, blir prosessert og pakket ved vårt eget anlegg.

Produksjonskapasiteten er estimert til om lag 25 000 tonn sløyd vekt. Selskapet er Global GAP-sertifisert. Vi har ingen ASC-sertifiserte anlegg i denne regionen. Vi har aktivitet i seks kommuner i Rogaland, og virksomheten bidrar i betydelig grad til lokal verdiskaping. Les mer om vårt samfunnsengasjement i Bærekraftsrapporten fra Grieg Seafood.

Volum

Slaktevolumet i 2017 var 18 111 tonn sløyd vekt, noe som er en liten reduksjon fra 18 367 tonn sløyd vekt i 2016. Reduksjonen skyldes forsert slakting for å implementere felles sonestruktur i næringen, samt vår beslutning om å overføre 1 000 tonn sløyd vekt til 2018.

I første halvdel av 2017 var produksjonen i sjøen høy, men sjøtemperatur under normalen i kombinasjon med biologiske utfordringer hadde en negativ effekt på veksten i andre halvdel av året.

Kostnader

Kostnaden per kilo sløyd laks var høyere i 2017 enn i 2016. Økningen henger sammen med generell kostnadsvekst, PD-relaterte problemer og forsert utslakting av enkelte lokaliteter for å implementere felles sonestruktur.

EBIT (før virkelig verdi-justering av biomasse) 

EBIT utgjorde MNOK 393,1 i 2017, en nedgang fra MNOK 466,8 i 2016. EBIT per kilo sløyd vekt utgjorde NOK 21,70 i 2017, sammenlignet med NOK 25,40 i 2016. Gjennom første halvdel av 2017 bidro god vekst, fordelaktige priser og lave kostnader til høy EBIT per kilo. I andre halvdel av året hadde lavt slaktevolum og PD en negativ effekt på lønnsomheten.

Veien videre

Ved årsskiftet var den biologiske situasjonen stabil. Lavt slaktevolum vil påvirke kostnaden per kilo laks slaktet i første kvartal 2018. Våre lokaliteter i denne regionen ligger i en gul sone i den nylig innførte «trafikklys»-ordningen. Lokaliteter i gule soner kan ikke øke produksjonen, og en eskalering til rødt lys vil kunne medføre redusert produksjonskapasitet i tiden framover. Det gule lyset er en konsekvens av høy tetthet av lakselus og en bekymring for at dette kan ha negativ virkning på villaksen i området.

I 2017 utvidet vi smoltkapasiteten vår fra 500 til 1 300 tonn. Utvidelsen er i ledd i  vår storsmolt strategi for denne regionen og et av våre iverksatte tiltak for å imøtegå utfordringene med lakselus. Et ytterligere tiltak i tråd med denne strategien er byggingen av et nytt smoltanlegg i Tytlandsvik, i samarbeid med Bremnes Seashore og Vest Havbruk. Fra denne lokaliteten vil smolt opp mot 500 gram, være tilgjengelig for utsett i sjø fra 2019.

For å gjøre fôringen mer effektiv har vi tatt i bruk sensorbasert teknologi. Implementeringen av konsernets digitaliseringsstrategi forventes å bidra til ytterligere driftsforbedringer i 2018.

FAKTA

18 111 TONN SLØYD VEKT

19 KONSESJONER I SJØ

2 SMOLTANLEGG

STAMFISKKONSESJON