GRIEG SEAFOOD FINNMARK

GSF_header6

Grieg Seafood Finnmark AS (GSFF) driver lakseoppdrett i Finnmark, det nordligste fylket i Norge. I denne regionen har vi 27 konsesjoner for oppdrett i sjø og én konsesjon for landbasert produksjon av smolt. Fire av sjøvannskonsesjonene er «grønne». Disse er underlagt strengere miljøkriterier. Laks som slaktes fra denne regionen, blir hovedsakelig prosessert og pakket ved våre lokale fasiliteter.

Produksjonskapasiteten er estimert til om lag 38 000 tonn sløyd vekt. Selskapet er Global GAP-sertifisert. To lokaliteter i denne regionen ble ASC-sertifisert i 2017. Vi har aktivitet i fem kommuner i Finnmark, og virksomheten bidrar i betydelig grad til lokal verdiskaping. Les mer om vårt samfunnsengasjement i Bærekraftsrapporten fra Grieg Seafood.

Volum

Slaktevolumet i 2017 var 22 831 tonn sløyd vekt, en økning på 3 prosent fra 22 104 tonn sløyd vekt i 2016. Beslutningen om å overføre 1 500 tonn sløyd vekt til 2018 påvirket slaktevolumet i 2017 negativt.

Produksjonen i sjøen har vært stabil, men sjøtemperatur under normalen gav negativ effekt på veksten gjennom hele året. I tråd med vår vekststrategi satte vi ut 10 millioner smolt i denne regionen i 2017 – det høyeste antallet vi noen gang har satt ut.

Kostnader

Kostnaden per kilo sløyd laks var høyere i 2017 enn i 2016. Økningen henger sammen med lave sjøtemperaturer som har forårsaket lavere vekst og dermed høyere kostnader per kilo sløyd vekt, kombinert med generell kostnadsvekst. Utstrakt brakklegging av Øksfjorden har bidratt til å redusere antallet behandlinger mot lakselus, noe som har redusert helsekostnadene for laks fra dette området.

EBIT (før virkelig verdi-justering av biomasse)

EBIT utgjorde MNOK 351,9  i 2017, en nedgang fra MNOK 447,1 i 2016. EBIT per kilo sløyd vekt utgjorde henholdsvis NOK 15,40 og NOK 20,20 i 2017 og 2016. Som følge av en skjev slakteplan ble 75 prosent av totalt slaktevolum tatt ut i årets siste seks måneder. Dette hadde en betydelig negativ effekt på lønnsomheten, da prisene i denne perioden var mer enn 20 prosent lavere enn i første halvår. Økte kostnader bidro til ytterligere lønnsomhetsfall sammenlignet med 2016.

Veien videre

Ved årsskiftet var den biologiske situasjonen stabil. Lavt slaktevolum vil påvirke kostnaden per kilo laks slaktet i første kvartal 2018.  Våre lokaliteter i Finnmark ligger i grønn sone i den nylig innførte «trafikklys»-ordningen. Som et resultat av dette har vi vært i stand til å erverve tilleggskapasitet i denne regionen. Økningen utgjør 470 tonn MTB. Med to nye lokaliteter godkjent i 2017 og et rekordhøyt antall smolt satt i sjøen, er vi klare for vekst i Finnmark.

De nye lokalitetene vil hjelpe oss å optimalisere produksjonen og redusere kostnader i tiden framover.

I tråd med strategien vår, investerer vi vesentlig i smoltkapasitet også i denne regionen. Disse investeringene vil gjøre det mulig å øke smoltproduksjonen både i antall og gjennomsnittlig vekt. Utvidelsen av anlegget vårt i Adamselv vil øke smoltkapasiteten fra 800 til 1600 tonn. Den første smolten fra det utvidete anlegget vil settes i sjøen i første halvdel av 2019.

For å gjøre fôringen mer effektiv har vi tatt i bruk sensorbasert teknologi. Implementeringen av konsernets digitaliseringsstrategi forventes å bidra til ytterligere driftsforbedringer i 2018.

FAKTA

22 831 TONN SLØYD VEKT

27 KONSESJONER I SJØVANN

1 SMOLTANLEGG