GRIEG SEAFOOD BC

GSF_header7

Grieg Seafood BC Ltd (GSFBC) driver lakseoppdrett på øst- og vestsiden av Vancouver Island og langs Sunshine Coast nord for Vancouver. I denne regionen har vi 20 konsesjoner for oppdrett i sjø, samt én konsesjon for landbasert smoltproduksjon. Vi prosesserer ikke vår egen laks i denne regionen.

Produksjonskapasiteten estimeres til om lag 20 000 tonn sløyd vekt. Selskapet var den første lakseoppdretteren i Nord-Amerika som fikk BAP-sertifisering. Selskapet har også vært underlagt revisjon og oppnådd godkjenning i henhold til Aquarium of the Pacific sitt program Seafood for the Future. Vi har ingen ASC-sertifiserte lokaliteter i denne regionen. Noen av våre lokaliteter ligger i urbefolkningsområder, og vi har et godt forhold til urbefolkningsstammene Mowachaht Muchalat og Tlowitsis. Les mer om vårt samfunnsengasjement i Bærekraftsrapporten fra Grieg Seafood.

Volum

Slaktevolumet i 2017 var 9 600 tonn sløyd vekt, en nedgang på 10 prosent fra 10 715 tonn sløyd vekt i 2016. Reduksjonen skyldes begrenset tilgang til slakteklar biomasse som følge av redusert utsett av smolt i 2015 og 2016 kombinert med tap i forbindelse med en algeoppblomstring i 2016.

Produksjonen i sjø har vært god gjennom året. Vår innsats for å redusere biologiske risikofaktorer i regionen har begynt å gi uttelling. Nytt overvåkingsutstyr har bidratt til forbedret fôringseffektivitet og dermed bedre vekst. Innføringen av plastringer til erstatning for stålmerdene har bidratt til ytterligere forbedring.

Kostnader

Som et resultat av god vekst i sjø, var kostnaden per kilo sløyd laks lavere i 2017 enn i 2016. Tap av biomasse i forbindelse lusebehandling hadde en negativ effekt på kostnadsnivået i fjerde kvartal.

EBIT (før virkelig verdi-justering av biomasse)

EBIT utgjorde MNOK 120,2  i 2017, en økning fra MNOK 80,5 i 2016. EBIT per kilo sløyd vekt utgjorde NOK 12,50 i 2017 sammenlignet med NOK 7,50 i 2016. Lavere kostnader og høyere oppnådde priser har bidratt til forbedret lønnsomhet sammenlignet med 2016.

Veien videre

Ved årsskiftet var den biologiske situasjonen god. Det har vært en betydelig oppbygging av biomasse gjennom 2017, noe som vil føre til et betydelig høyere slaktevolum i denne regionen i 2018. Vi forventer at kostnadene for per kilo sløyd laks vil reduseres ytterligere framover, som følge av tiltakene man har iverksatt for å adressere biologisk risiko og optimalisere produksjonen.

Innføringen av sensorbasert teknologi for å overvåke algeoppblomstring, setter oss i stand til å fastslå type alge på et tidlig tidspunkt og dermed iverksette passende tiltak med hensyn til fôring. Dette har ført til en økning i antall fôringsdager og dermed økt tilvekst. For å forbedre vannkvaliteten og vekstforholdene har vi også installert systemer for å pumpe kaldt vann fra dypere sjø og oksygentilførselssystemer ved våre anlegg i BC.

FAKTA

9 600 TONN SLØYD VEKT

20 KONSESJONER I SJØ

1 SMOLTANLEGG