GRIEG SEAFOOD SHETLAND

Baerekraft3

Grieg Seafood Shetland Ltd (GSFS) driver lakseoppdrett på Shetland og Isle of Skye. Vi er den største lakseprodusenten på Shetland. I denne regionen har vi 17 aktive anlegg i sjø (13 på Shetland og fire på Isle of Skye) og ett ferskvannsanlegg. Virksomheten dekker hele verdikjeden; ferskvann, sjø og slakting.

Produksjonskapasiteten estimeres til om lag 17 000 tonn sløyd vekt. Selskapet er Global GAP-sertifisert. Vi har ingen ASC-sertifiserte lokaliteter i denne regionen. Vår virksomhet gir et betydelig bidrag til lokal verdiskaping. Les mer om vårt samfunnsengasjement i Bærekraftsrapporten fra Grieg Seafood.

Volum

Slaktevolumet i 2017 var 12 056 tonn sløyd vekt, en nedgang på 11 prosent fra 13 541 tonn sløyd vekt i 2016. Reduksjonen skyldes biologiske utfordringer knyttet til lakselus og algeoppblomstring. Vi fortsetter arbeidet med å fjerne de dårligste lokalitetene fra aktiv bruk, noe som bidrar til å redusere slaktevolumet sammenlignet med tidligere år.

Lakselus og algeoppblomstring har den senere tid påvirket produksjonen i denne regionen betydelig, og første halvdel av 2017 var utfordrende. Mot slutten av tredje kvartal stabiliserte den biologiske situasjonen seg, og den har holdt seg stabil gjennom fjerde kvartal og inn i 2018. Nivåene av lakselus ligger for tiden historisk lavt.

Kostnader

Kostnaden per kilo sløyd laks økte sammenlignet med 2016 som følge av utfordringer med lakselus og alger.

EBIT (før virkelig verdi-justering av biomasse)

EBIT utgjorde MNOK 68,7  i 2017, ned fra MNOK 176,6 i 2016. EBIT per kilo sløyd vekt utgjorde NOK 5,70  i 2017, sammenlignet med NOK 13,00 i 2016. Høyere kostnader og lavere oppnådde priser som følge av redusert kvalitet og lav gjennomsnittlig slaktevekt, har vært de viktigste driverne for redusert lønnsomhet sammenlignet med 2016.

Veien videre

Ved årsskiftet var den biologiske situasjonen stabil med historisk lave lakselusnivåer. Vi samarbeider tett med andre oppdrettsaktører i regionen for å møte biologiske utfordringer. Innsatsen omfatter felles områdebrakklegging i en tre måneders periode, samt gode driftsrutiner. Samlet sett forventer vi at kostnadene per kilo sløyd vekt vil falle i 2018, men i første kvartal vil kostnadene være høye på grunn av lavt slaktevolum.

For å imøtegå de biologiske utfordringene vil alle kommende utsett av laks ha tilgang til lufttilførselssystemer og rensefisk for å redusere risikoen fra alger og lakselus. Der lokale strømforhold tillater det, vil anleggene beskyttes med luseskjørt.

Algeovervåking utføres i samarbeid med Grieg Seafood BC. Daglige prøver fra alle lokaliteter blir analysert med avansert bildeanalyse-teknologi. Teknikken fastslår art/type, konsentrasjon og dybdefordeling for alle tilstedeværende alger. Informasjon fra overvåkingen forventes å bidra til å redusere antallet tapte fôringsdager og å øke tilveksten i sjø. Vi har også igangsatt PCR-prøvetaking fra fiskens gjeller hver annen uke for å identifisere sykdomstegn på et tidlig stadium. Resultatet fra prøvene gjør det mulig å sette i verk tiltak tidligere og på den måten kan vi forbedre kontrollere utviklingen av sammensatt gjellesykdom. Vi har i tillegg fått tilgang til ferskvannsbehandling, noe som vil bidra til forbedret gjellehelse og bedre kontroll med lakselus.

FAKTA

12 056 TONN SLØYD VEKT

17 AKTIVE ANNLEGG I SJØ

1 SMOLTANLEGG