OCEAN QUALITY

GSF_header8

Ocean Quality er salgsselskapet til Grieg Seafood (60%) og Bremnes Seashore (40%). Selskapet ble etablert høsten 2010 og har hovedkontor i Bergen. Ocean Quality konsernet har også salgsselskap på Shetland og i Nord-Amerika for å selge fisken som Grieg Seafood produserer i disse regionene.

Ocean Quality etterstreber en høy standard på tjenestetilbudet og fokuserer på følgende elementer i salgsarbeidet:   

  • Pålitelig tilgang til laks året rundt i henhold til kundens behov.
  • Ferske og sunne produkter.
  • Sporbarhet og matvaretrygghet.
  • Kvalitetskontroll og bærekraftige råvarer.
  • Fiskehelse og -velferd og omsorg for miljøet.

Volum- og prisuvikling

Ocean Qualitys primære mål er å være en foretrukken og pålitelig leverandør for sin globale kundemasse. I 2017 hadde Grieg Seafood Konsernet (inkludert Ocean Quality) en omsetning på MNOK 7 017, mot MNOK 6 545  i 2016, noe som tilsvarer en økning på MNOK 472 (7,2 prosent). Salget til ulike markeder fordelte seg som anvist i grafen under. Europa er utvilsomt det største markedet og sto for 51 prosent av omsetningen i 2017, ned fra 54 prosent i 2016. Andelen av salget som gikk til det asiatiske markedet utgjorde 18 prosent av totalen både i 2016 og 2017. UK markedet økte sin andel av totalen fra 12 prosent i 2016 til 16 prosent i 2017 som følge av økt salg av norsk laks. Verdien av salg til USA ble redusert med 3 prosentpoeng til 9 prosent i 2017 som følge av betydelig reduksjon i slaktevolumet i BC.

I begynnelsen av 2017 var det mangel på fisk for å kunne opprettholde et stabilt konsum. Slaktingen og tilbudet økte marginalt i andre kvartal, mens tilbudsveksten i andre halvår var betydelig. Med denne tilbudsveksten beveget man seg fra å være i en posisjon hvor man har måtte si nei til potensielle kunder, til å kunne å tilby fisk og bygge marked. Solgt volum i 2017 utgjorde 105 500 tonn. Dette tilsvarer en økning på 7,3 prosent fra 98 323 tonn i 2016.

Veien videre

Konsernet forventer god markedsaktivitet i 2018. Man kan allerede se betydelig mer aktivitet i markedet i begynnelsen av året, enn man har sett på lenge. Dette gjelder særlig promotering og salg. Med de høye prisene og kontraktsnivåene som har vært de siste par årene, har det vært utfordrende for retail-sektoren å ha promoteringsaktivitet på laks. Det kan imidlertid se ut som at man nå er tilbake til normale nivåer, både når det gjelder pris og fryselager, og man ser at kundene er mer interessert i et tettere samarbeid med produsentene. Forventet salgsvolum i 2018 for Grieg Seafood Konsernet (inkludert Ocean Quality) er 127 700 tonn, en økning på 21 prosent i forhold til 2017. Veksten er hovedsakelig et resultat av økt slaktevolum i Grieg Seafood.

Konsernet har sikret rundt 22 prosent av volum med fastpriskontrakter for 2018. Gjennomsnittlig kontraktspris var i midten av mars høyere enn forward-prisene på Fish Pool.

Trendene i markedet går tydelig mot en høyere andel sertifiserte produkter og andre spesialprodukter som skiller seg fra det generiske. Grieg Seafood jobber kontinuerlig med å tilpasse seg de endrede preferansene, ved å blant annet få flere lokaliteter med ASC-sertifisering. I tillegg satser konsernet på å øke salget av høykvalitetsprodukter som Skuna Bay fra Grieg Seafood BC og Kvitsøy laks fra Grieg Seafood Rogaland. Skuna Bay fisken går i dag til gourmet restauranter i Amerikanske storbyer. Kvitsøy fisken blir hovedakelig solgt til Spania og Italia.

Det globale laksemarkedet

De kommende avsnittene omtaler den generelle markedsutviklingen i 2017 samt forventninger for 2018. Volumgrunnlaget er utarbeidet av Kontali Analyse.

Volum- og prisutvikling i 2017

Året som gikk var preget av vekst i global produksjon av laks. Totalt globalt salg av atlantisk oppdrettslaks i 2017 er estimert til omlag 2 033 000 tonn sløyd vekt, hvilket er en oppgang fra 2016 på ca. 2 prosent. I Europa tilsvarte økningen i tilbudet 6-7 prosent i fjerde kvartal 2017, sammenlignet med samme kvartal i 2016. For hele året var det derimot en nedgang på 2,5 prosent i forhold til 2016.

Spot-prisen på laks var langt høyere i første halvår 2017 sammenlignet med 2016, før trenden snudde og endte opp på et lavere nivå, året sett under ett. Med underliggende høyere kontraktspriser enn spot-prisene gjennom året, skilte dog situasjonen seg fra 2016. Dette medførte at forholdet mellom tilbud og etterspørsel endret seg, hvor konsekvensen ble en nedadgående pristrend. Nedgangen ble kraftigere enn man forventet blant annet som følge av at en større andel av produksjonen var kontraktsfestet, slik at spot-markedet ble mer volatilt enn tidligere år.

Markedets forventninger til 2018

Det forventes en økning i det globale tilbudet tilsvarende 5 prosent i 2018. Prisnivået forventes å bli litt lavere enn i 2017 for året totalt sett som følge av det svært høye prisnivå i første halvår 2017. Det er for tiden stor etterspørsel etter kontrakter, samtidig som spot-prisnivået så langt viser at generell etterspørsel er høyere enn tidligere antatt. Prisene forventes å være gode resten av året. Den forventede globale produksjonsøkningen for året under ett er redusert, samtidig som en stor andel av produksjonsøkningen allerede er tatt ut i første kvartal.

OQ_logo