GRIEG SEAFOOD-AKSJEN

Vårt mål er å gi aksjonærene våre god avkastning på investeringen og bidra til riktig prising av aksjen. For å oppnå dette har vi som mål å dele ærlig informasjon om virksomheten vår - også i vanskelige situasjoner.

Aksjen og aksjonærene

Grieg Seafood ble notert på Oslo børs 21. juni 2007 og handles under ticker GSF. Vi har kun én aksjeklasse og alle aksjer har samme rettigheter. Per 31. desember 2017 hadde selskapet 110 412 000 utestående aksjer til pålydende NOK 4 per aksje (antallet inkluderer ikke egne aksjer).

Ved utgangen av desember 2017 hadde vi 4 433 aksjonærer og våre 13 største aksjonærer hadde til sammen en eierandel på 70,86 prosent. Norske aksjonærer eier majoriteten av aksjene i selskapet og Per Grieg jr og hans nære familie kontrollerte 52,8 prosent av utestående aksjer per 31. desember 2017. I Juni 2011 ervervet vi 1 250 000 egne aksjer til NOK 14,40 per aksje. Disse aksjene eier vi fortsatt. For mer informasjon om våre aksjonærer, se Note 17 til konsernregnskapet.

Avkastningen på aksjen

Vårt mål er å skape verdi for aksjonærene og gi dem en konkurransedyktig avkastning på investert kapital relativt til sammenlignbare investeringsalternativer. Summen av utbytte og kursøkning utgjør den totale avkastningen på aksjen.

Kursen på Grieg Seafood aksjen falt med 12 prosent i 2017. Aksjens sluttkurs i 2017 var NOK 72,25 sammenliknet med NOK 81,70 ved utgangen av 2016. Aksjekursen påvirkes betydelig av utviklingen i prisen på laks. Fish Pool prisen på laks var ved årsslutt 2017, 32 prosent lavere enn ved utgangen av 2016, og dette er den viktigste årsaken til kursfallet. Den effektive avkastningen på aksjen (dividende avkastningen) var 5,5 prosent i 2017. Justert for utbytte på NOK 4 per aksje var den totale avkastningen på aksjen i 2017 minus 7 prosent.

Oslo Børs sin Seafood Index (OBSFX) består av de mest likvide børsnoterte sjømat selskapene i verden. OBSFX falt 5 prosent i 2017. Kursfallet var drevet av reduserte laksepriser.  Målt mot OBSFX og OBX, var kursutviklingen vår i 2017 litt dårligere enn man kunne forvente. Vi mener dette skyldes høye kostnader på utslaktet fisk i flere av våre regioner (se grafen relativ aksjekursutvikling 2017).

De siste 5 årene har Grieg Seafood aksjen vært blant aksjene på Oslo børs med best avkastning. I denne perioden har aksjen økt 483 prosent i verdi, mens OBX kun har økt med 72 prosent.

OBSFX ble etablert i slutten av November 2013 og fra oppstarten og frem til utgangen av 2017 har indeksen økt med 239 prosent. Den tilsvarende økningen for Grieg Seafood-aksjen og OBX har vært henholdsvis 223 prosent og 49 prosent. Aksjen vår har totalt sett fulgt OBSFX i perioden, men med en betydelig bedre kursutvikling de siste 2 årene. Den positive utviklingen i aksjekursen i denne perioden sammenfaller med Marine Harvests realisering av forward kontrakter og salg av aksjer i 2016 (for mer informasjon se avsnittet om likviditet under).

Grafen under viser den relative utviklingen i aksjekursen sammenlignet med OBX og OBSFX og daglig omsetningsvolum i Grieg Seafood aksjen i perioden fra 2. desember 2013 og frem til årsslutt 2017.

Relativ aksjekursutvikling 2017

Relativ aksjekursutvikling og daglig handelsvolum siste 4 år

Utbytte og resultat (før verdijustering) per aksje 2013-2017

Aksjens likviditet

I 2016 og 2017 økte likviditeten i aksjen vår betydelig sammenlignet med tidligere år. Økningen var et resultat av at Marine Harvest ASA i mai 2016 realiserte historiske forward kontrakter og kjøpte nærmere 29 millioner Grieg Seafood aksjer. Aksjene ble umiddelbart videresolgt i markedet. Disse transaksjonene, i tillegg til å være store volumtransaksjoner i seg selv, bidro også til at antallet aksjer tilgjengelig for aktiv handel økte betydelig. Dette bidro i neste omgang til økt likviditet i aksjen. I 2017 ble bid/ask spread redusert sammenlignet med 2016, noe som bidro til en økning i antall transaksjoner. Til tross for reduksjonen i bid/ask spread, var totalt omsatt volum lavere enn året i forveien da 2016 var betydelig påvirket av Marine Harvests transaksjoner. Hvis vi fjerner disse transaksjonene var omsatt volum betydelig høyere i 2017 enn i 2016. Omsatt volum i 2017 var 143,1 millioner aksjer. Median antallet aksjer handlet per dag i 2017 var over 586 000, sammenlignet med drøye 171 000 aksjer i 2016. Aksjen vår ble handlet 251 av 251 mulig dager i 2017 og gjennomsnittlig omsatt volum per dag var ca. 570 000 aksjer. Vi handlet ikke i egne aksjer i 2017.

Utbytte og utbyttepolicy

Over tid er målet at Grieg Seafood aksjen skal gi aksjonærene en konkurransedyktig avkastning på investert kapital. Utbytte er en av faktorene som påvirker avkastningen.

Vår utbyttepolicy sier at utbytte vil avhenge av konsernets fremtidige inntjening, finansielle situasjon og kontantstrøm. Styret mener at utdelt utbytte bør vise en utvikling som står i forhold til veksten i konsernets resultater, samtidig som det tas hensyn til sunn og tilstrekkelig egenkapital, så vel som adekvate finansielle ressurser til å legge til rette for fremtidig vekst og investeringer, samt ønsket om å minimere kapitalkostnaden. Styret anser det som naturlig at utbyttet over tid i gjennomsnitt utgjør 25-35 prosent av konsernets resultat etter skatt, justert for effekten av virkelig verdijustering knyttet til biomasse. Det er videre fornuftig at konsernets netto rentebærende gjeld målt per kilo slaktet laks ligger mellom NOK 15 og 20. Avsatt og betalt utbytte kan justeres for å tilpasses gjeldsmålet.

I 2017 ble det utbetalt NOK 4 per aksje i utbytte. Dette tilsvarer 56 prosent av resultat per aksje i 2016 (etter skatt men justert for effekten av virkelig verdijustering knyttet til biomasse). Den høye andelen reflekterer en sunn finansiell situasjon og åpningen i utbyttepolicien for å øke utbytte når gjeldsmålet er tilfredsstilt. Utbytte for skatteåret 2017 vil bli besluttet på generalforsamlingen i 2018.

Grafen under viser utbytte og resultat etter skatt men før verdijustering knyttet til biomasse per aksje i perioden 2013 til 2017.

For ytterligere informasjon om nøkkeltall og handelsstatistikk, se Oslo Børs sin hjemmeside under Grieg Seafood (GSF)

www.oslobors.no.   

Avkastning på sysselsatt kapital

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) måler hvorvidt kapital investert i Grieg Seafood gir en konkurransedyktig avkastning. Vårt langsiktige mål for avkastningen er at den skal være tilsvarende eller høyere enn industrigjennomsnittet. ROCE målet reflekterer ambisjonsnivået vårt mht kostnader, der vi har uttalt at vi skal være bedre enn eller likt med gjennomsnittet i bransjen innen 2020. Operasjonelt bryter vi ned ROCE målet til relevante resultatdrivere og måler oppnådde resultater heretter. For mer informasjon om hvordan vi beregner ROCE og måler våre resultater viser vi til den analytiske delen av rapporten.

2015 var et utfordrende år for oss som følge av biologiske utfordringer og nedskrivninger av eiendeler i forbindelse med stengningen av røkeriet og filleteringslinjen på Shetland. Dette er årsaken til det svake ROCE tallet vårt dette året.

Virksomhetsverdi (EV) og multipler

Virksomhetsverdi/sysselsatt kapital (EV/CE): Virksomhetsverdi i forhold til verdien på sysselsatt kapital viser forholdet mellom markedsverdien av Grieg Seafood med utgangspunkt i forventede fremtidige kontantstrømmer, sammenlignet med kapitalen som er investert i selskapets eiendeler. Majoriteten av de langsiktige eiendelene som ligger i balansen vår, herunder de fleste lisenser/konsesjoner og bygninger, ble verdsatt på kjøpstidspunktet. Siden den gang har disse eiendelene økt til det mangedobbelte i verdi, men siden de ikke er gjenstand for virkelig verdi justering, er den bokførte verdien fortsatt den samme som på kjøpstidspunktet, eller noen ganger lavere på grunn av avskrivninger. Dette bidrar til å forklare den økende forskjellen mellom sysselsatt kapital og virksomhetsverdi.

Virksomhetsverdi/EBIT (EV/EBIT): Virksomhetsverdi i forhold til EBIT eller EBIT før virkelig verdijustering knyttet til biomasse, viser markedsverdien på Grieg Seafood med utgangspunkt i fremtidige kontantstrømmer, sammenlignet med forrige års EBIT. Siden EBIT inkluderer endringer i virkelig verdi knyttet til biomasse, anbefaler vi å bruke EBIT før virkelig verdijustering i beregningen. Når vi ser tilbake på historiske tall, var 2015 et vanskelig år for oss (se omtale under ROCE). Dette forklarer den høye multippel verdien dette året.

Analysedekning

Det er i vår interesse at aksjeanalyse av høy kvalitet publiseres løpende og at disse reflekterer informasjonen som er gjort kjent i markedet. Følgende analytikere følger Grieg Seafood aksjen:

 • Nordea Markets
 • DNB Markets
 • Handelsbanken
 • Enskilda
 • Pareto Securities
 • Kepler Cheuvreux
 • Carnegie ASA
 • ABG Sundal Collier
 • Arctic Securities
 • Sparebank 1 Markets
 • Danske Bank Markets

Investor relations

Grieg Seafood forsyner aktørene i kapitalmarkedet med informasjon. Vi kommuniserer jevnlig med ulike aktører, herunder aksjonærer, potensielle investorer, analytikere, porteføljeforvaltere, investeringsbanker og andre som er interessert i aksjen vår. Investor relations aktivitetene har primært som mål å gi markedet et korrekt bilde av pågående aktiviteter og fremtidsutsikter. I forbindelse med at vi slipper kvartalsresultatene våre, holder vi kvartalspresentasjoner for å bidra til økt forståelse for virksomheten og pågående aktiviteter av betydning. I tillegg holder vi møter med eksisterende og potensielle investorer. Datoer for årets generalforsamling og kvartalsfremleggelser er tilgjengelig på www.griegseafood.com