ANALYTISK INFORMASJON

Vår målsetting er å være åpen og transparent overfor alle våre interessentgrupper. Dette er den eneste måten å oppnå deres tillit på. Ved å dele oppriktig og relevant informasjon om virksomheten vår og næringen generelt, ønsker vi å bidra til bedre forståelse og riktig prising av aksjen vår.

Verdiskaping

For Grieg Seafood som for andre børsnoterte selskaper, er det å skape verdi for aksjonærene en forutsetning for selskapets vekst og overlevelse.

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) er derfor vår klart viktigste finansielle indikator. Vi er overbevist om at det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom finansielle resultater og bærekraft. Vi er avhengig av gode finansielle resultater for å utvikle driften på en bærekraftig måte, men vi trenger også bærekraftig drift for å sikre våre langsiktige finansielle resultater. Denne gjensidige avhengigheten legger grunnlaget for vår strategi – å skape verdier for aksjonærer og andre interessentgrupper gjennom bærekraftig produksjon av atlantisk laks til lavest mulig kostnad.

Verdiskaping fordelt på region

Vi driver lakseoppdrett i fire regioner, Rogaland og Finnmark i Norge, Shetland i Storbritannia og British Columbia i Canada. Innen 2020 har vi som mål å slakte 100 000 tonn sløyd atlantisk laks, til en kostnad tilsvarende eller under gjennomsnittet for bransjen. Virksomheten vår omfatter hele verdikjeden fra rogn til slakteklar fisk, og det meste av fisken blir prosessert og pakket ved våre egne anlegg. Vi har dessuten vår egen stamfisk-aktivitet i Erfjorden i Rogaland. Oppdrettsregionene selger all fisk til Ocean Quality til priser som følger av Fish Pool indeksen eller tilsvarende prisindekser. Ocean Quality selger laksen videre til tredjepart for videreforedling eller videresalg til konsument.

Den overordnete verdiskapingen blir målt per region som EBIT per kilo sløyd laks. EBIT i Ocean Quality blir tilbakeført til regionene i henhold til volum. Bremnes Seashore sin 40 prosent eierandel i Ocean Quality er ikke innregnet i Grieg Seafoods EBIT per kilo fordelt på region.

EBIT VS. PRIS (NOK)

griegseafood_flekkerøy14

Verdidrivere i vår næring

Med utgangspunkt i ROCE, bryter vi ned målene våre i henholdsvis lønnsomhet knyttet til produktet  (EBIT per kilo før virkelig verdi-justering) og utviklingen i investert kapital (eiendeler og arbeidende kapital). Våre EBIT-resultater drives av nøkkelfaktorer som påvirker inntekter og kostnader. Siden det å produsere en laks tar 2-3 år fra rogn til slakteklar fisk, representerer sløyd fisk kostnader som har påløpt over lang tid. Kostnader gjennom hele produksjonssyklusen akkumuleres i balansen og påvirker dermed ikke i resultatregnskapet før fisken slaktes og selges. Av denne grunn – selv om EBIT per kilo (før virkelig verdi-justering) er et viktig eksternt referansemål for våre regioner – ligger ikke vårt driftsfokus på kostnadene knyttet til utslaktet fisk, men på utviklingen av kostnadsdrivere for laks som skal slaktes i framtiden.

Inntektsdrivere

Vi produserer fersk sløyd laks som vi selger til dagligvarekjedene, hoteller, restauranter, tredjeparts foredlere og distributører over hele verden. Vårt hovedmarked er Europa.

Våre inntekter drives av slaktevolum og oppnådd pris. Våre rapporterte inntekter omfatter et vesentlig fraktelement, siden vi sender laksen over lange avstander og kundene normalt betaler for frakten.

Volum

Hvor mye vi er i stand til å slakte er avhengig av antallet smolt vi setter i sjøen 1-2 år før slakting, av fiskens vekst og overlevelse samt selve slakteplanen. Våre vekstambisjoner kombinert med forventninger til framtidig etterspørsel bestemmer antallet smolt vi setter i sjøen. I skrivende stund tar vi sikte på vekst, og i 2017 har vi satt 26 millioner smolt i sjøen, det høyeste antallet i Grieg Seafoods historie.

Fiskens vekst påvirkes av temperaturen i sjøen, biologiske trusler, oppdrettspraksis og overlevelse. For mer informasjon, se «kostnadsdrivere – laksens vekst og overlevelse» nedenfor.

Vår slakteplan påvirker også slaktevolum. Tidsvinduet for slakting begrenses i praksis av fiskens alder (kjønnsmodning), men vi har en viss mulighet til å framskynde eller forsinke slaktingen, for å kunne optimalisere prisoppnåelsen. Forventninger om høyere priser var grunnen til at vi besluttet å flytte slaktingen av 3 000 tonn laks fra fjerde kvartal 2017 til første kvartal 2018.

Priser

Vårt hovedprodukt, hel sløyd laks, er en generisk råvare. Som et resultat av dette vil prisen vi oppnår for våre produkter reflektere prisen i råvaremarkedet (referansepris). Allikevel vil våre oppnådde priser til en viss grad avvike fra markedsprisen, basert på kvaliteten på den leverte laksen, effekter av inngåtte salgskontrakter og vår evne til effektivt å allokere laksen i markedet. Vår ambisjon er å selge laksen vår til markedspris eller mer, og vi måler vår relative prisoppnåelse som oppnådd pris dividert med den relevante referanseprisen.

Referansepriser på laks

Det finnes flere tilgjengelig referansepriser for laks. I Norge tilbyr Fish Pool ASA historisk prisinformasjon såvel som priser på fremtidige laksederivater med utgangspunkt i levering i Oslo. I USA tilbyr Urner Barry referansepriser for nord-amerikansk laks i Seattle og chilensk laks i Miami. Markedsprisene korrelerer mellom regionene.

Lakseprisene fluktuerer betydelig som følge av at etterspørselen stiger jevnt mens tilbudet varierer kraftig - avhengig av smolt utsatt i sjø, tilvekst og den biologiske situasjonen. Lakseoppdrettere er generelt pristakere fordi laksemarkedet primært er et ferskvaremarked som forsynes av produsenter med et kortvarig tidsvindu for slakting. I 2017 var den europeiske markedsprisen (Fish Pool, FCA Oslo) NOK 60,71 per kilo. Dette var en nedgang fra NOK 63,19 i 2016. Prisene var betydelig høyere i første halvdel av 2017 sammenlignet med andre halvdel av året, noe som skyldes økende tilbud gjennom året.

Kvalitet

Sykdom, lakselus, biologiske problemer og stress kan påvirke kvaliteten på våre produkter. Kvalitetsklassene for laks er relativt standardiserte. Superior eller premium laks inngir et overordnet positivt inntrykk  (god kvalitet på fiskekjøttet og ingen skade eller lyte på fiskens ytre). Nedgradert laks har fra minimale til betydelige ytre og/eller indre feil eller skader, og den er derfor lavere priset. I Norge er nedgradert laks priset i henhold til standardiserte fradrag. For laks klassifisert som ordinær er standardfradraget NOK 1,50-2,00 per kilo sløyd vekt. For laks klassifisert som produksjonsfisk er fradraget NOK 5,00-15,00 per kilo sløyd vekt, avhengig av graden av feil og skader. I andre regioner er prisfradraget sammenlignet med superior eller premium laks mindre standardisert, men de samme prinsippene gjelder.

Kontrakter

Vi inngår salgskontrakter for å begrense eksponeringen mot fluktuasjon i lakseprisen. Salgskontraktene har generelt en varighet på tre til 12 måneder, men noen ganger mer. Vår kontraktsandel varierer på tvers av regioner fra null i BC til 50 prosent i de andre regionene. I henhold til vår hedging-policy skal 20 prosent av omsetningen i inneværende år sikres  - enten med fysiske kontrakter eller laksederivater. Utover dette kan inntil 30 prosent av omsetningen vår sikres dersom markedsanalyser støtter dette. Sikring utover inneværende år kan bare utføres dersom det kan underbygges av en markedsevaluering.

Kontrakter imøtegår vår eksponering for fluktuasjon i lakseprisene, men det kan også føre til at vi selger våre produkter til priser under referanseprisen. I 2016 og 2017 var bidraget fra kontrakter negativt på grunn av høye spotpriser.

Oppnådde priser

Den gjennomsnittlige oppnådde prisen er et mål på vår evne til å selge våre produkter til markedspris eller mer. Vår prisoppnåelse blir primært påvirket av kvaliteten på laksen vår, fysiske kontrakter eller derivatkontrakter og vår evne til effektivt å allokere våre produkter i markedet. I 2017 lå våre oppnådde priser over referanseprisen, som følge av god salgsinnsats.

Kostnadsdrivere

Kostnadene knyttet til å produsere en laks fra rogn til slaktestørrelse, representerer den største andelen av kostnadene i virksomheten vår. Kostnader forbundet med prosessering av laks og generell administrasjon må legges til for å komme fram til den samlede driftskostnaden. Kostnaden per kilo sløyd laks brukes til å sammenligne prestasjoner både internt og ekstern. Enda viktigere er det imidlertid at vi følger med på kostnadsdriverne for laks som skal slaktes i framtiden. Våre kostnadsdrivere representerer de faktorene vi kan påvirke for å forbedre kostnadene på laksen vår framover i tid. Disse driverne omfatter blant annet laksens overlevelse og vekst.

Laksens overlevelse

En rekke faktorer påvirker overlevelsesraten til laks, for eksempel sykdom, algeoppblomstring, rovdyrpress og lusebehandling. De siste årene har omtrent 20 prosent av smolten som settes ut, gått tapt i løpet av vekstperioden i sjø. Antallet fisk som går tapt i hver generasjon, varierer fra anlegg til anlegg og mellom regioner. For laks som ble slaket i 2017, viser overlevelsesratene stor variasjon. Anlegget som gjorde det best, slaktet ut generasjonen med en overlevelsesrate på 93 prosent (7 prosent tap) målt i antall utslaktet fisk i forhold til antall smolt satt ut. Vårt mål er at minst 88 prosent av fisken som settes ut skal overleve vekstfasen i sjøen. Hvorvidt fisken som vi setter ut i sjøen overlever eller dør, utgjør en forskjell for vår lønnsomhet. Regnskapsmessig utgiftsfører vi tap av biomasse som overstiger en viss terkselverdi løpende. Kostnader tilknyttet «normale» biomassetap inkluderes i verdien på gjenværende fisk og bidrar til økt kostnad på fisken når den slaktes ut for salg.

Laksens vekst

Hvor hurtig laksen vår vokser og hvor godt den konverterer fôr til fiskekjøtt, påvirker vår framtidige lønnsomhet siden begge faktorer påvirker kostnadene på laks som skal slaktes i framtiden. Sjøtemperatur, biologiske utfordringer, oppdrettspraksis og overlevelse er nøkkeldrivere for laksens vekst. Fordi laks er et vekselvarmt dyr, spiller temperaturen i sjøen en viktig rolle for vekstraten. Høyere temperaturer fremmer veksten men øker også den biologiske risikoen i form av sykdoms- og algepress. Sykdommer og algeoppblomstringer kan igjen føre til tapte fôringsdager og redusert overlevelse. Gjennom innføring av sensorbasert teknologi og bruk av avanserte teknikker for bildeanalyse er vi bedre i stand til å identifisere korrekt art/type, forekomst og dybdefordeling av enhver tilstedeværende alge. Med denne informasjonen kan vi foreta bedre beslutninger om fôring og beskyttelsestiltak – og på denne måten forbedre vår oppdrettspraksis og forbedre kostnaden per kilo.

Effektiv konvertering av fôr er avgjørende for å nå vårt framtidige kostnadsmål. Fôr sto for mer enn 40 prosent av de totale kostnadene per kilo sløyd fisk i 2017. Sterk og sunn fisk kombinert med høy fôrkvalitet og gode fôringsmetoder bidrar til forbedret vekst for laksen. Vi måler effektiv vekst ved hjelp av parametrene fôrfaktor (antall kilo fiskefôr nødvendig for å øke laksens vekt med en kilo) og relativ vekst (oppnådd vekst sammenlignet med egne forventninger og/eller fôrleverandørs forventning). Vår økonomiske fôrfaktor ligger typisk mellom 1,2 og 1,4, mens vår relative vekst kan være både over og under 100 prosent. Laksens vekst og dermed den relative veksten kan påvirkes av sykdom, siden sykdomsutbrudd ofte sammenfaller med, eller etterfølges av en periode med redusert apetitt og sviktende evne til å effektivt konvertere fiskefôr til laksekjøtt. Dårlig vekst vil til syvende og sist medføre reduserte inntekter og økt kostnad per kilo sløyd fisk.

Nøkkelindikatorer og alternative resultatmål (APM)

Vi mener at tallene i vårt regnskap bare delvis reflekterer den underliggende prestasjonen vår. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å utvikle nøkkelindikatorer for driften og alternative resultatmål (mål som ikke direkte følger av IFRS standardene) som vi mener beskriver våre prestasjoner på en bedre måte. De alternative resultatmålene som er listet opp nedenfor, har vært anvendt på samme måte over tid, med ett unntak: Utregningen av netto rentebærende gjeld i henhold til covenant formål. Fra og med første kvartal 2016 fjernet vi Bremnes Fryseri AS sin bankandel i Ocean Quality AS fra utregningen.