VÅRE PRIORITERINGER

Alle aspektene i matrisen er ansett som viktige, mens aspektene øverst i høyre hjørne er vurdert som mest vesentlige. Vi har gjennomgått prioriteringene, og det er noen justeringer fra 2016-rapporten i form av vektlegging og benevninger.

Grieg Seafood sitt overordnede mål er bærekraftig matproduksjon i havet. Med basis i de fem pilarene definert i innledningen har vi definert spesielt viktige satsingsområder for bærekraft basert på en forståelse av hva verden forventer av oss, og hva vi selv ser er viktig for lønnsomheten og overlevelsesevnen vår. Våre prioriterte bærekraftsaspekt skal sikre at arbeidet med bærekraft fokuseres rundt områder som er viktige for våre nøkkelinteressenter, og som i tillegg er viktig for vår måloppnåelse og evne til langsiktig verdiskaping.

Vår Vesentlighetsvurdering

Prioriteringen av bærekraftsaspekt ble gjennomført i henhold til retningslinjene utarbeidet av Global Reporting Initiative (GRI) Standards. En tverrfaglig gruppe inkludert representanter fra ledergruppen har vært involvert i utarbeidelsen og forankringen av dette arbeidet.

Vurderingen tar utgangspunkt i en kartlegging av hvilke forventninger våre interessenter har til oss. De identifiserte bærekraftsaspektene ble deretter rangert med tanke på viktighet for hver enkelt interessentgruppe, og en vurdering av potensiell risiko og muligheter knyttet til vår måloppnåelse og evne til langsiktig verdiskaping.

Matrisen viser bærekraftsaspektene som ble identifisert i vesentlighetsanalysen, og tydeliggjør våre prioriteringer. Alle aspektene i matrisen er ansett som viktige, mens aspektene øverst i høyre hjørne er vurdert som mest vesentlige. Denne rapporten beskriver vår tilnærming til å håndtere vesentlige bærekraftsaspekt. For hvert vesentlige bærekraftsaspekt beskrives våre hovedprinsipper, innsats, resultater og fremtidige mål og ambisjoner. Våre prioriterte satsingsområder er vist i matrisen, og i figuren på side 3 som viser vår hovedstrategi er våre prioriterte satsingsområder innenfor bærekraft knyttet til våre fem fokusområder for selskapet.

Åpenhet og interessentdialog

Vi jobber for å utvikle vår kommunikasjon slik at den til enhver tid møter informasjonsbehovet til våre interessenter. Dette fokuset henger også sammen med våre verdier; open, ambitious and caring.

Vi er i dialog med våre interessenter gjennom ulike tiltak og tilnærminger. Oppstillingen på denne siden gir en oversikt over noen av disse og fremhever hvilke aspekt interessentene har vært mest opptatt av i dialogen med oss.

Lokale myndigheter og lokalsamfunn

er opptatt av lokal aktivitet og sysselsetting, påvirkning på felles naturressurser og landskapet

Vår virksomhet er avhengig av aksept fra lokale myndigheter og lokalsamfunn. Dialog med lokalsamfunn foregår hovedsakelig med lokale interessentgrupper. I BC har vi et særskilt fokus på dialog med representanter for den lokale urbefolkningen. I disse områdene jobber vi derfor med First Nations for å sikre at problemstillinger knyttet til urbefolkning håndteres på en god måte.

Nasjonale og internasjonale myndigheter
Eiere
Interesse-organisasjoner
Investorer og kapitalforvaltere
Leverandører
Kunder
Medarbeidere