Bærekraftig og
klimaeffektivt fôr og innkjøp

Vi er i kontinuerlig dialog med våre fôrleverandører for å sikre at fôret er basert på råvarer med bærekraftig opprinnelse.

Hvorfor det er viktig for oss?

Fôr er en viktig innsatsfaktor i produksjon av laks og med det bidragsyter til oppdrettsnæringens totale påvirkning på miljø og samfunn. Det er viktig for oss at alle innsatsfaktorene som brukes i fôret, baseres på råvarer fra bærekraftige kilder, og at framstillingen av disse skjer etter gode etiske prinsipper. Det er derfor positivt at viktige aktører i bransjen har tatt dette på alvor, og at det derfor har vært en veldig god utvikling innenfor bransjen. Tradisjonelt har fiskefôr vært basert på fiskemel og fiskeolje fra villfisk, og kontrollen av de ulike fiskeriene har vært av blandet kvalitet. Et fokusområde for bransjen har derfor vært hvordan vi bruker marine råstoff på en bærekraftig måte. Spesielt viktig er andel villfisk som benyttes. Stadig flere fiskerier har tatt tak i og fått en bedre balanse mellom nyrekruttering i bestand og fangst, samtidig som det marine innholdet i laksefôret er blitt betydelig redusert. Det er også positivt at stadig mer av det marine råstoffet kommer fra både biprodukter fra videreforedlingsprodukter og bifangster. Den viktigste vurderingen nå er balansen mellom marine oljer i fôret og Omega 3-nivåer i fisken, samt å sikre at landbaserte råvarer også er dyrket på en bærekraftig måte.

Våre hovedprinsipper

Vi skal ha fokus på bruk av bærekraftig fôr i alle våre regioner og anlegg, både når det gjelder fangstbare og landbaserte råvarer. Vi skal sørge for å bruke fiskemel og fiskeolje fra leverandører med full kontroll på sporbarheten av fangstene de bruker.  Vi skal sørge for kontinuerlig å vurdere bruk av alternative fôrråvarer og mer bærekraftige ingredienser. Råvarer fra ulovlig, urapportert og uregulert fiske (UUU-fiske) skal ikke forekomme i fiskefôret. Fôret vi bruker er også vårt viktigste klimafotavtrykk, det er derfor viktig at vi og bransjen jobber for mer klimaeffektive alternativer.

Vår innsats og resultater

Grieg Seafood har i 2017 fortsatt arbeidet for en mer bærekraftig sammensetningen av fiskefôret.  Et viktig ledd i arbeidet med å oppnå dette, er samarbeidet vi har med de andre aktørene i bransjen, blant annet gjennom vårt engasjement i GSI, for å påvirke fôrprodusentene til økt fokus på bærekraftige ingredienser. Vi oppfordrer våre leverandører til å delta i arbeidet til International Fish Meal and Fish Oil Organisation (IFFO - Den internasjonale fiskemel- og fiskeoljeorganisasjonen) med en standard for ansvarlig ressursbruk (IFFO «responsible sourcing»). ASC har utviklet en standard som også omfatter bærekraftig fôr, og vi arbeider systematisk for å oppfylle kravene i denne standarden. Dette har vi allerede oppnådd med tanke på forholdet mellom hvor mye villfisk som trengs for å produsere ett kilo oppdrettsfisk, se figur 1. Figuren viser at vi helt siden 2015 har ligget godt under kravet til hvor mye villfisk som bør brukes til å produsere nok fiskemel og fiskeolje til ett kilo oppdrettslaks. Vi følger dette arbeidet tett da Grieg Seafood deltar med en representant i styringskomiteen for utvikling av en ny global ASC-standard for fiskefôr.

Våre ambisjoner og mål

Vi jobber for å sikre at våre fôrleverandører kun produserer fôr med bærekraftige ingredienser. Vi har som mål om å oppfylle ASC-standardens krav (FFDRm< 1,35 og FFDRo<2,95) til avhengighet av marine proteiner og marine oljer i våre fôr. Vi vil fortsette samarbeidet med de andre aktørene i bransjen, blant annet gjennom vårt engasjement i GSI, for å påvirke fôrprodusentene til økt fokus på bærekraftige ingredienser.

Figur 1