Energi- og
ressurseffektivitet

Hvorfor er dette viktig for oss?

Klimaendringer gjør seg stadig mer gjeldende og i kjølvannet av klimaavtalen i Paris har det blitt stadig tydeligere at næringslivet må bidra for å hjelpe til å kutte utslipp dersom vi skal nå FNs målsetning om 2 graders oppvarming. Vi i Grieg Seafood legger derfor opp til energi- og ressurseffektivitet, slik at vi kan bidra til å redusere verdens totale utslipp, samtidig som det for oss sikrer langsiktig verdiskapning og kostnadsbesparelser gjennom effektivisering.

Våre hovedprinsipper

Vi er dedikert til å minimere vårt miljøfotavtrykk og vil derfor minimere utslipp av klimagasser, avfall og annet som kan påføre skade på naturen på en måte som legger opp til langsiktig og bærekraftig verdiskapning.

Innsats og resultater

Vi har nå valgt å inkludere utslipp av drivhusgasser fra alle våre regioner i denne rapporten for 2017. Det har vi gjort ved at vi har samlet inn relevant informasjon fra alle våre regioner for henholdsvis driftsåret 2016 og 2017. Som et resultat av dette kan vi nå sammenligne utslipp av drivhusgasser på tvers av virksomhetene våre og dermed  kartlegge de viktigste utslippskildene når vi arbeider for å redusere klimapåvirkningen vår. Vi har prioritert å rapportere Scope 1, direkte drivhusgass-utslipp, samt Scope 2, indirekte utslipp via elektrisitetsforbruk i denne første rapporten.

Vår største direkte utslippskilde er bruken av drivstoff i våre båter og kjøretøy, samt lokal drifting av generatorer for lokal energiproduksjon. Her arbeider vi for å redusere utslipp gjennom å bli mer effektive såvel som å utprøve ny teknologi. I løpet av 2017 har dette medført testing av batterier til energilagring for å redusere behovet for generatorer, noe som også bidrar til å redusere vårt totale energiforbruk og utslipp av drivhusgasser.

De sammenlagte utslippene av drivhusgasser har økt i 2017 sammenlignet med anslaget for 2016, se figur 2. Dette skyldes i hovedsak økt aktivtet og mer produksjon i 2017 ved at vi har mer  biomasse i sjøen. Økningen skyldes spesielt forhold fra vår aktivitet i British Columbia og i Rogaland. I 2016 hadde vi liten bruk av generatorer på grunn av lav produksjon og mye stans i fôring på grunn av alger. i 2017 har vi hatt en mer stabil drift i British Columbia. Økningen i Rogaland skyldes langtidsleie av båt for mekanisk avlusing.

Vi har også regnet ut tall for drivhusgass-intensitet i forhold til den totale mengden sløyd fisk i løpet av kalenderåret. Dette gir oss muligheten til å spore effektiviteten på drivhusgass-utslippene fra vår virksomhet over tid, se figur 3. Drivhusgass-intensiteten varierer mellom regionene som følge av en rekke faktorer, som fornybarhetsgraden til den lokale elektrisitetsforsyningen, hvor høyt volum som er slaktet i løpet av året, eller hvorvidt generatorer benyttes lokalt eller ikke.

Vår drivshusgass-intensitet målt mot sløyd vekt var 420kgCO2e/tonn i 2017, sammenlignet med 326kgCO2e/tonn sløyd vekt i 2016. Se figur 3. Økningen i drivhusintensiteten faktoren skyldes ulike endringer i regionene.

I Rogaland økte faktoren betydelig (fra 72 til 229) da vi økte kapasiteten på mekanisk avlusning ved å langtidsleie en båt (økt dieselforbruk)

I Finnmark var utslipp og produksjon ganske stabil og dermed også faktoren (fra 212 til 224)

På Shetland fikk vi en økning i faktoren (fra 784 til 857) hovedsakelig på grunn av redusert produksjon (biomasse)

I British Columbia fikk vi en kraftig økning i 2017 (fra 422 til 702) på grunn av økt produksjon i sjø, biomasse som enda ikke er slaktet som krevde økt bruk av generator- og båtdrift.

Figur 2

Utslipp av drivhusgasser

* 2016-tallene er basert på referansetall fra regionene der forbruket på Shetland er estimert

METODE

Våre utslipp av drivshusgasser blir rapportert i henhold til Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard (GHG protocol) gjennom å benytte en driftsbasert tilnærming.

Scope 1-utslipp er utslipp direkte fra Grieg Seafoods aktiviteter, som inkluderer utslipp fra forbrenning av fossile energikilder til drivstoff i generatorer, til oppvarming og til våre egne kjøretøy. Utslippene blir utregnet basert på registrerte energikostnader ved å benytte lokale kraftpriser. Vi har dessuten et relativt lavt forbruk av hydrofluorkarboner til kjøling som inngår i Scope 1. Alle Scope 1-utslippsfaktorer som er benyttet, kommer fra Department for DEFRA (Environment Food and Rural Affairs (UK Government)).

Scope 2-utslipp er indirekte utslipp i tilknytning til tredjeparts produksjon av elektrisitet som blir forbrukt på våre anlegg. Utslippene blir rapportert etter lokalitet og etter marked i henhold til GHG-protokollen. Lokalitetsbaserte faktorer kommer fra IEA (International Energy Agency) og følger 3-årige rullerende gjennomsnitt, mens markedsbaserte faktorer kommer fra RE-DISS (Reliable Disclosure Systems for Europe) med unntak av Canada, hvor de kommer fra Green-E. Underliggende data hentes fra finansutgifter og stedlige målere.

I denne rapporten (2017) har vi valgt å ikke rapportere på Scope 3-utslipp, andre indirekte utslipp av drivhusgasser, på grunn av kompleksiteteten knyttet til grunnlaget for enkelte av datakildenetallene. Vi vil jobbe videre med dette i 2018 og vurderer å innta Scope 3-utslipp i neste års rapportering.

Våre mål og ambisjoner

Nå som vi har fått på plass oversikter og tallgrunnlag for vårt fotavtrykk i form av drivhusgasser, kommer vi til å definere mål for intensitet i løpet av 2018 for å sikre at våre produkter og virksomhetsområder blir mer bevisst  drivhusgass-effektene  over tid.

Vi har også en langsiktig ambisjon om å redusere bruken av diesel i våre generatorer og erstatte disse med elektrisitet eller fornybare energikilder i størst mulig grad. Dette vil bidra betydelig til å redusere utslipp.

Vi er også i jevnlig dialog med våre leverandører av produkter og tjenester, og vi  tar opp med dem hva de foretar seg for å redusere sitt utslipp av drivhusgasser.  Noen av våre leverandører har allerede sine egne uttalte mål for reduksjon i utslipp av drivhusgasser, og vi vil oppfordre våre øvrige leverandører til å klargjøre sine mål i tiden framover.

Grieg Seafood  er inne i en vekstfase der vi bygger biomasse, og har derfor  ikke definert et absolutt mål for utslipp av drivhusgasser. Vi har imidlertid en ambisjon om å utvikle et forskningsbaserte mål i tråd med klimaavtalen i Paris. Dette er noe vi vil konkretisere i tiden som kommer ved at mulige nye teknologier, som kan gi oss bedre muligheter for initiativer til utslippsreduksjoner, utvikles.

Vi ser på rapportering av klimaregnskap som et nytt steg i vår bevisstgjøring om hvilke påvirkninger våre aktiviteter medfører, og vi anser registrering og reduksjon i utslipp av drivhusgasser som en pågående prosess. Vi vil derfor jobbe med å etablere bedre rutiner for å forbedre datainnsamling  og rapporteringskvaliteten framover.

Figur 3

*Aktivitetsverdier for Shetland i 2016 er basert på 2017-tall på grunn av ufullstendige data for 2016, forskjeller i utslipp skyldes forskjellige utslippsfaktorer.

Utslipp_tabell