FISKEHELSE OG -VELFERD

Det er viktig, og oppdretters plikt, å jobbe systematisk med fiskehelse gjennom forebygging. Slik får fisken de beste forutsetninger for å holde seg frisk. 

Hvorfor det er viktig for oss?

Fiskehelse er viktig for å sikre bærekraftig ressursutnyttelse. God fiskehelse betyr at flest mulig fisk har det bra, vokser normalt og overlever gjennom hele livssyklusen. Det er viktig, og oppdretters plikt, å jobbe systematisk med fiskehelse gjennom forebygging, slik at fisken får de beste forutsetningene for å holde seg frisk. Høy dødelighet har også stor negativ påvirkning på lønnsomhet. Det er også viktig at hensynet til fiskehelse balanseres med bruk av medisiner, både med tanke på resistens og påvirkning på lokalmiljøet.

Våre hovedprinsipper

Vi skal ha en systematisk og langsiktig tilnærming for å oppnå god tilvekst og høy slaktekvalitet. Grunnlaget legges ved å sikre robust fiskehelse. Dette arbeidet starter med å velge avlsmateriale/rogn av god kvalitet og rette egenskaper tilpasset de forholdene hvor fisken skal vokse opp. Alle våre regioner legger planene for dette skal dekke rogninnkjøp, smitteforebyggende tiltak og vaksinestrategier, og være regionstilpasset. Fiskehelseplanene revideres ved behov. For en best mulig felles respons skal vi også ha fokus på lokalt samarbeid og åpenhet med andre aktører. Når fisken behandles, skal vi kontinuerlig søke ikke-kjemiske behandlinger og ta hensyn til potensiell påvirkning på lokalmiljøet.

Figur 4

12 måneders rullerende dødelighet*

Gjennomsnitt for Gruppen: 6,48 %  (9,40% i 2016)

* Dødelighet defineres som:
Totalt antall dødsfall i sjø siste 12 måneder – totalt antall forkastet fisk grunnet sykdom eller lignende som ikke inkluderes i slakteantallet)/ (endelig antall fisk i sjø forrige måned + totalt antall dødsfall i sjøen siste 12 måneder + totalt antall slaktet fisk siste 12 måneder + totalt antall forkastet fisk (grunnet sykdom eller lignende som ikke inkluderes i slakteantallet))X 100

Vår innsats og resultater

Vi jobber hver dag for å sikre at vi holder fisken frisk og i live. Forebyggende fiskehelsetiltak er avgjørende for suksess. Disse tiltakene inkluderer fiskehelserutiner, som i hovedsak består i å øke fiskens robusthet og evne til å takle stress og ytre påvirkninger, og dermed også redusere behovet for medisinske behandlinger. Andre forebyggende tiltak inkluderer for eksempel; besøksordrer, bruk av desinfeksjonsmidler og desinfiserende fotbad, rutiner for fjerning av død fisk og ekstern lagring. Vi isolerer for eksempel også anlegg ved å forby transport mellom anlegg uten at båten er desinfisert. Vi benytter også PCR-screening for tidligere oppdagelse av eventuelle parasitter, virus og bakterier.

Et annet viktig forebyggende tiltak er etablering av forvaltningsavtaler for å opprettholde beste praksis med andre aktører i det samme området, og med det redusere smittepress i et område.

Vi arbeider systematisk med overvåking av helsetilstanden på alle våre lokaliteter. Vi har ukentlig rapportering på indikatorer som dødelighet, og daglige rapporter er digitalt tilgjengelige for ledelsen i alle regioner. For å kunne sammenligne våre resultater for dødelighet med andre aktører, rapporteres det i henhold til måleindikatoren GSI har definert for dødelighet. En viktig del av overvåkingsarbeidet er også de myndighetspålagte fiskehelsekontrollene på alle våre lokaliteter. Dette inkluderer månedlig rapportering på fiskehelse, som blant annet omfatter registreringer av ytre skader, eventuelle diagnoser og dødelighet. Overvåking er også tilpasset til de ulike regionene. I Rogaland utføres det eksempelvis gjellekontroller for påvisning av AGD to ganger hver uke i utsatte perioder.

Figur 4 viser en oversikt over dødeligheten i hver region. Indikatoren er rapportert i tråd med GSI. Grieg Seafood har målsetting om dødelighet på under 7%. I 2017 oppnådde vi dette målet for Finnmark og i British Columbia (BC) i Canada. Finnmark viser en flott utvikling med en reduksjon på nesten 2% og når man er nede på 4-5% dødelighet så er det et resultat av systematisk jobbing med fiskehelse over lang tid. I BC har reduksjonen sammenheng med redusert innslag av sykdommene SRS og Tanacibaculum Maritimum. På Shetland har vi også en fin utvikling da vi ser en reduksjon fra 17% ned til vel 11%. Grunnen til dette er i stor grad reduksjon i dødelighet forårsaket av bedret gjellehelse og økt forståelse for hvordan fisk med redusert gjellekapasitet kan behandles. Rogaland er den den eneste regionen der vi har hatt en økende dødelighet og det skyldes økt tap i forbindelse med utbrudd av sykdommen pancreas disease (PD).

Noen av tiltakene for å bekjempe sykdom og fremme fiskehelse innebærer medisinsk behandling. Figur 5 viser en oversikt over regional bruk av antibiotika. Selv om vi tar sikte på å unngå bruk av antibiotika, er det noen sykdommer som må behandles på denne måten, blant annet av hensyn til fiskens velferd. I 2017 har forbruket av antibiotika vært lavt i alle regioner, og spesielt en kraftig reduksjon i BC, men fortsatt høyere enn ønskelig. Behovet for bruk av antibiotika i BC skyldes i hovedsak sykdommene Tenacibaculosis, Piscirickettsiosis og Furunculosis. På Shetland ble det  behandlet mot sårskader og kaldtvanns vibriose med godt resultat. Rogaland og Finnmark har ikke hatt noen antibiotikabehandlinger i 2017.

Figur 5

Våre ambisjoner og mål

Vårt mål er å holde den gjennomsnittlige dødeligheten per år for konsernet til maksimalt 7 %. For å nå dette målet vil vi fortsette å gjøre nødvendige investeringer i områder som har høy dødelighet, og sørge for at vi lærer av intern og ekstern beste praksis for best fiskevelferd. Det jobbes blant annet med fiskehelseplanlegging for hver region. Dette gjøres av de fiskehelseansvarlige i hver region for å sikre best mulig behandling og fiskehelse med fokus på forebygging og ansvarlig medisinbruk. Vi etablerte i 2017 et teknisk team og avholdt vårt første møte i November 2017 der vi diskutererte temaet på tvers av regionene, utover det som allerede gjøres på ledelsesnivå og med driftssjefene i hver region.

Finnmark vil videreføre pågående prosjekt for fiskehelse for å redusere dødeligheten på fisk i sjø gjennom sikker og god håndtering, spesielt fokus settes det på å redusere utgang med årsak i CMS og sårskader. På Shetland er vi godt i gang med forbedringer av vårt gjellehelse program, som består av overvåking av både vannkvalitet og helsestatus på gjellene samt teste ut forebyggende tiltak.  I Rogaland har vi tett oppfølging og forventinger til den nye PD vaksinen, Clynav som bygger på et helt annet prinsipp for vaksiner. Denne typen vaksinen har vist veldig gode resultat i BC på andre sykdommer. Når det gjelder BC så vil vi jobbe tett med forbedringsprosesser i selve behandlingssituasjonene da flere av dagens metoder krever økt handling/pumping av fisk.