RØMMINGSKONTROLL

Hvorfor er det viktig for oss?

Rømming er høyt på agendaen for våre interessenter grunnet mulig negativ påvirkning på ville fiskebestander og spesielt villaksen og sjøørreten. Rømming kan også påvirke bransjens omdømme og rammebetingelsene for fremtidig vekst, samtidig som det utgjør et tap for selskapet.

Våre hovedprinsipper

Vi har nulltoleranse for rømming fra våre anlegg og jobber kontinuerlig for å forebygge rømming. For å tilrettelegge best mulig for dette arbeidet, skal vi sikre høy teknisk stand på anlegg gjennom langsiktige investeringer og nødvendige ressurser. På merdkanten skal vi fortsette å jobbe kontinuerlig med rutiner og med å bygge relevant kompetanse og kapasitet.

Vår innsats og resultater

Norske myndigheter setter strenge krav til oppdrettere for å unngå rømming. Vi jobber kontinuerlig for å møte disse kravene. Rømmingskontroll blir ytterligere forsterket gjennom kravene i GLOBALG.A.P. og i ASC-standarden. Det utføres faste inspeksjoner av at fartøy, fortøyninger og anlegg er i henhold til relevante forskrifter. Det utføres også tilleggskontroller etter perioder med utfordrende værforhold.

Vi jobber for at ansatte som et minimum skal ha gjennomført rømmingskurs hvert andre år. Nyansatte får også opplæring om risikoanalyse og prosedyrer med driftsleder i løpet av første uke, og gjennomfører ikke arbeidsoperasjoner alene før en har tilegnet seg nødvendig kompetanse.

Vår kontinuerlige innsats for å hindre rømming har gitt gode resultater og reduserte rømmingstall.  Det er derfor svært gledelig å rapportere at vi ikke har hatt noen registrerte rømminger i 2017, se figur 9.

Figur 9

* 200 fisk rømte i den aktuelle hendelsen
** Henholdsvis 829 og 617 fisk rømte i de aktuelle hendelsene

Våre ambisjoner og mål

Målet vårt er nulltoleranse for tilfeller av rømt fisk. Et viktig middel for å oppnå dette i Norge er til enhver tid å sikre NYTEK-standard på anleggene. I tiden fremover skal vi fortsette å fokusere på forebyggende prosjekter, og som en del av dette sikre en systematisk tilnærming til rapportering av nesten-hendelser så vel som hendelser.