Begrense lokale utslipp

Hvorfor er dette viktig for oss?

Vi i Grieg Seafood er opptatt av godt naboskap. Våre merder og anlegg ligger langs hele norskekysten, samt fjorder og sund i en rekke andre land, hvor forholdene for lakseoppdrett er spesielt gunstige. Disse fjordene må også deles med annet dyreliv, hvor villfisk, krabbe og kreps, som må opprettholde sine habitater side om side med våre anlegg. Utslipp av næringssalter, kjemikalier eller plastikk vil kunne påvirke dette dyrelivet, og kan i noen tilfeller være skadelig og true bestander, samt svekke de økonomiske forutsetningene for andre lokale næringer. Vi tar derfor en ansvarlig tilnærming for å overvåke og begrense vårt fotavtrykk, og sikre at Grieg Seafood er en god nabo i norske fjordmiljøer.

Våre hovedprinsipper

I tråd med føre var-prinsippet vil vi som prinsipp forsøke å begrense alle utslipp til lokalmiljøet så mye som mulig. Dette gjelder både næringssaltene som sprer seg fra merdene, kjemikaliene som brukes til medisinering og pleie av fisken, eller plastikk og avfall som brukes i vår produksjon.

Ved normal drift av oppdrettsanlegg vil man likevel måtte påregne noe utslipp. Vårt prinsipp er at dette skal holdes innenfor de rammene og nivåene som regnes som forsvarlig av Miljødirektoratet. I tråd med føre var-prinsippet følger vi også med på forskning og nye resultater fra undersøkelser av lokalmiljøer i norske fjorder, slik at vi kan drive våre anlegg så ansvarlig som mulig.

Vår innsats og resultater

I Havforskningsinsituttets hovedrisikorapport for oppdrettsnæringen utgitt i 2018 anslås det at for 2017 var det fortsatt lav risiko for at norske anlegg ikke oppfyller miljømål knyttet til utslipp av partikler og næringssalter. De fant heller ikke merkbar påvirkning fra miljøgifter i fiskefôr og antibegroingsmidler brukt på anlegg.

Det finnes derimot spor om at reker og krepsdyr er sensitive til en type medisin, flubenzuroner, eller såkalte kitinhemmere, brukt i fiskefôr for å bekjempe lakselus. Det finnes også risiko for påvirkning fra enkelte badebehandlinger, som deltamenthrin og azametifos. For å sikre ansvarlige utslippsnivåer til lokalt har Grieg Seafood pålagt seg en restriktiv bruk av disse midlene spesielt kitinhemmere og holder seg innenfor de pålagte rådene for bruk av disse midlene. Vi har også rutiner som forhindrer tømming av vann som inneholder legemidler mot lakselus fra brønnbåt i områder som ligger i nærheten av rekefelt eller gytefelt, i henhold til nye reguleringer fra miljødirektoratet.

I tråd med våre prinsipper følger vi nøye med på videre resultater fra forskning på dette området. Vi er også engasjert i regelmessig måling av utslipp av næringssalter ved våre merder som del av et større arbeid for å kartlegge tegn til negative konsekvenser for lokalmiljøer. Vi utforsker også nye teknologier som kan hjelpe oss med å redusere utslipp, som for eksempel enda bedre bruk av forebyggende metoder som hindrer kjemikaliebruk.

I løpet av 2017 har det også vært rettet mye fokus på utslipp av såkalt mikroplast, som har negativ påvirkning på fiskebestander og blåskjell langs kysten, der blant andre regjeringen, miljøvernsorganisasjoner og FN har erklært dette som et område hvor det trengs innsats. Også vi i Grieg Seafood ønsker å bidra, men det er ennå ikke klart i hvilken grad oppdrettsnæringen kan bistå. Vi venter derfor på resultatene av Miljødirektoratets pågående utredning og den såkalte produsentansvarsordningen i Norge, som vil hjelpe oss å innrette driften på en måte som motvirker utslipp av skadelig mikroplast.

Våre ambisjoner og mål

Vår målsetning er å fortsette å legge opp til ansvarlig utslippspraksis, hvor vi vil fokusere på å redusere unødvendige utslipp av næringsstoffer, kjemikalier eller medisiner og sørge for at vår påvirkning på lokalmiljøet er så liten som mulig. Som del av dette vil vi delta i og følge med på utviklingen innen forskning og regulering, slik at vi best mulig kan tilrettelegge for dette.