INTERAKSJON MED DYRELIV

Hvorfor er dette viktig

Merder og anlegg ligger ofte i naturområder som er hjem til rikt fugleliv og til sjøpattedyr som sel og hval. Godt naboskap skal også strekkes til disse artene, slik at våre anlegg ikke går på akkord med det naturlige artsmangfoldet, til glede for både mennesker og dyr.

Våre hovedprinsipper

Som del av vår tilnærming vil vi alltid forsøke å legge opp drift og utforming av anlegg på en slik måte at påvirkning på nærliggende dyreliv minimeres. Dette betyr for eksempel at vi kun avliver dyr som er skadet, og heller velger andre metoder for å beskytte merdene for inntrengere. Videre bruker vi eksempelvis også nett og beskyttelse i merdene som er designet for å hindre at hvaler og andre sjøpattedyr kan komme til skade i kontakt med anleggene.

Vår innsats og resultater

Det er viktig for oss å hindre tap av fugler og sjøpattedyr som kommer i kontakt med våre anlegg. Dette gjør vi med utstyr og tiltak som i minst mulig grad skader dyrelivet. Til tross for vår innsats, hender det at dyreliv går tapt, enten tilsiktet eller utilsiktet. Vi rapporterer derfor antall sjø fugl og pattedyr som tilsiktet eller utilsiktet har dødd som et resultat av interaksjon med vår virksomhet, se figur 10. Fra juli 2016 har denne rapporteringen blitt utvidet til også å omfatteantall omkomne fugler.

Figur 10

På Shetland ble det avlivet en sel (sjøpattedyr) i  2017 etter at den hadde tatt seg inn i en merd to ganger. I de andre regionene hadde vi ingen tap av sjøpattedyr.

Totalt omkom totalt 40 fugler i 2017 fordelt på hhv Rogaland og Finnmark, fordelt omkring på våre lokaliteter. BC og Shetland registrerte ingen døde fugler.

Våre ambisjoner og mål

Vi vil fortsette å opprettholde våre rutiner for å forhindre tap av dyreliv som følge av våre merder og oppdrettsanlegg, og vil også ta dette i betraktning når vi utformer nye løsninger og lokasjoner for drift.