Klimatilpassing

Hvorfor er det viktig for oss

Oppdrettsnæringen er avhengig av klimaet både globalt og lokalt og at økosystemene fungerer best mulig. Det er grunn til å tro at også vår næring vil kunne påvirkes på en rekke måter av klimaendringer. Fiskebestander verden over påvirkes av forsuring av havene og økte havtemperaturer som et resultat av klimaendringer. Dette kan påvirke oppdrettsnæringen,  hvis det f.eks. gir redusert tilgang på marine ingredienser til fiskefôr.

I tillegg meldes det om at Norge også vil se økende hyppighet av storm og ekstremvær langs kysten, noe som vil kunne medføre økt fysisk klimarisiko som igjen setter økte krav til merder og anlegg i eksponerte områder. Dette vil også kunne påvirke global skipstrafikk og logistikk, hvor ekstremvær kan medføre større usikkerhet og forsinkelser i varetransport. Men her finnes det også muligheter, ettersom smeltingen av arktisk sjøis vil åpne nye skipningsruter som eksempelvis den nordlige sjøveien, noe som vil kunne tillate hurtigere og rimeligere transport til asiatiske markeder.

Klimaendringer vil også påvirke global matvareproduksjon og jordbruksproduktivitet, noe som igjen vil kunne medføre betydelige endringer i globale matvarepriser. Selv om dette vil kunne være en mulighet for oppdrettsnæringen som leverandør av bærekraftig havbasert protein, vil det likevel medføre en risiko, ettersom prisøkning på fôrinnsatser som eksempelvis kan føre til høyere kostnader for viktige enkeltråvarer (f.eks. soya) på verdensmarkedet grunnet lavere produktivitet.

Våre hovedprinsipper

Vi gjennomfører regelmessige risikovurderinger for vår virksomhet og vil slik sett jobbe for å inkludere hensyn til klimaendringer på en slik måte at vi er i stand til å gjennomføre nødvendige tiltak og endringer av strategi for å unngå risiko og utnytte muligheter.

Vår innsats og resultater

Det er ennå stor usikkert knyttet til effekten av klimaendringer på fiskeoppdrettsbransjen, noe som har medført begrenset mulighet til å integrere dette i risikostyring og planlegging. Likevel ble det i løpet av 2017 tatt skritt for å tilrettelegge for mer langsiktig planlegging og strategi.

Våre ambisjoner og mål

Vi vil fortsette å følge utredningen av konsekvensen av klimaendringer på oppdrettsnæringen sammen med resten av næringen og storsamfunnet for øvrig for å best mulig forstå hvilke risiko og muligheter dette innebærer for Grieg Seafood og best mulig integrere dette i vår langsiktige planlegging.