MEDARBEIDERES HMS

Hvorfor er det viktig for oss?

Evnen til å utvikle et godt arbeidsmiljø skaper attraktive arbeidsplasser som tiltrekker de beste medarbeiderne. Vårt mål er å tiltrekke oss den beste kompetansen i bransjen.

Grieg Seafood vet at systematisk HMS arbeid og målstyring er viktige elementer for å sikre vår tilstedeværelse i næringen i mange år fremover.

Med et godt HMS arbeid i bunn er vi mer attraktive som arbeidsplasser både fordi vi arbeider aktivt med arbeidsmiljø, men også fordi våre ansatte opplever at deres helse og sikkerhet er viktig og blir tatt på alvor i Grieg Seafood.

Gode styringssystemer, god avvikshåndtering og jevnlig oppfølging av mål og tiltak er en arbeidsmetodikk som vi ser er relevant for hele vår produksjonssyklus.

Våre hovedprinsipper

Nullfilosofi for ulykker

Den overordnede HMS-målsettingen er å unngå skader på mennesker, miljø og materiell.

Systematisk HMS-arbeid skal sikre at hensyn til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt på arbeidsplassen. For å kunne ivareta den ansattes sikkerhet, helse og miljø jobber Grieg Seafood tett med ansattrepresentanter og tillitsvalgte for å sikre at vi har en god sikkerhetskultur. Våre retningslinjer, prosedyrer og prosesser er viktige virkemidler for å hindre og håndtere arbeidsrelaterte skader, sykdom, ulykker og dødsfall. Grieg Seafood skal ligge i forkant ved å identifisere risiko i en tidlig fase og iverksette de rette tiltakene til beste for våre ansatte. Vår nullfilosofi kan best beskrives som; ulykker er ikke noe som skjer, men noe som forårsakes. Alle ulykker kan dermed forebygges. Vi skal derfor jobbe for en god sikkerhetskultur der den enkelte medarbeider har personlig risiko- og konsekvensforståelse. Våre ledere og ansatte er alle aktive deltakere i vårt HMS-arbeid.

Gode arbeidsforhold og alle arbeidstakerrettigheter skal være ivaretatt ihht. internasjonale og nasjonale konvensjoner. Vi skal også jobbe for at dette gjelder innleid arbeidskraft og leverandører. Grieg Seafood har startet et prosjekt der vi gjennom FNs bærekraftsmål skal bidra til å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling og vi jobber systematisk for å unngå sosial dumping knyttet til vår produksjon, også blant våre samarbeidspartnere.

Hvordan vi jobber:

  • Vi skaper arbeidsplasser i lokalsamfunnet og tilbyr arbeid til markedslønn.
  • Vi setter krav og betingelser til våre samarbeidspartnere for utleie av personell om at våre innleide både skal ha opplæring, konkurransedyktig lønn og gode betingelser.
  • Vi er en langsiktig arbeidsgiver, som skaper trygghet for arbeidsplasser i lokalsamfunnet og håp om videre vekst for neste generasjon.
  • Vi bidrar til stor økonomisk vekst for mange kommuner.
  • Vi skal kontinuerlig jobbe for å identifisere forbedringsområder og iverksette relevante tiltak, og prioritere ressurser til å gjennomføre nødvendige tiltak utover de lovpålagte oppgavene.
  • I 2018 skal vi jobbe mer med å forbedre systemet vårt for internkontroll sett fra et globalt perspektiv.

Vår innsats og resultater

Grieg Seafood skal være den foretrukne arbeidsgiveren i sektoren. Grieg Seafood jobber kontinuerlig for å forbedre våre ansattes helse, sikkerhet og arbeidsmiljø. Vi arbeider i henhold til myndighetenes krav til helse, miljø og sikkerhet. Dette gjelder blant annet forebygging og oppfølging av sykefravær og ulykker som har forårsaket personskade.

I 2017 iverksatte Grieg Seafood et prosjekt for å definere en klar og tydelig visjon som skulle forankres blant alle våre medarbeidere. Prosjektet ble kalt «The Grieg Seafood Journey» og resultatet ble lansert på vårt 25 års jubileum i November samme år. Vår visjon og våre nye verdier Open, Ambitious og Caring er selve fundamentet i vårt arbeid med HMS på alle våre lokasjoner. Et felles verdisyn kombinert med tydelig ledelse er med på å fremme en sikkerhetskultur som gjør at vi kan fortsette vår tilstedeværelse på en bærekraftig måte.

Vi implementerte også vår nye kommunikasjonsplattform Workplace by Facebook i 2017. Plattformen bidrar til økt erfaringsutveksling, informasjonsflyt og kunnskapsdeling på tvers av regioner. «Best practice» deles uoppfordret blant ansatte og læringsutbytte skjer raskere og i nåtid.

Selskapet har oppnådd hovedmålsettingen om å forbedre kommunikasjonsflyten mellom anlegg, land og ledelse som ble satt i 2017.

Av opplæringsmål har Grieg Seafood implementert et eget «Onboarding» module for nyansatte gjennom vår nye teknologibaserte plattform. Våre nye arbeidstaker har forventninger om å kunne bidra hurtigst mulig, men også om et meningsfylt arbeid med gode kollegaer hvor relasjoner utvikles Flere operasjonelle moduler er under utvikling og vil bli rullet ut i 2018. God kjennskap til retningslinjer, prosedyrer og arbeidsprosesser er kritisk viktig for å sikre en god utførelse av de operasjonelle oppgavene på en sikker måte.

Vår tilnærming til nyansatte er at vi er tydelige fra starten av hvilke forventninger og forpliktelser som foreligger i arbeidsforholdet. Gjennom våre lederprinsipper har vi forankret hva selskapet forventer fra den ansatte og hva den ansatte kan forvente seg fra selskapet. En slik tosidig avtale er grunnlaget for at vi kan oppnå effektivitet, kvalitet, faglig leveranse og at den ansatte blir en del av arbeidskulturen hos oss.