ÅPENHET, INTEGRITET OG ANTIKORRUPSJON

Hvorfor er det viktig for oss?

Vi har satt oss som mål å være en verdensledende og foretrukket leverandør av bærekraftig produsert atlantisk laks, og vi skal anerkjennes av våre interessenter som en pålitelig og kompetent partner. For å oppnå dette målet er det nødvendig å arbeide i samsvar med sterk forretningsmessig integritet og etisk standard.

Vi har forpliktet oss til å etterleve våre verdier. Vår verdi Åpen oppfordrer våre ansatte til å være åpne og gjennomsiktige overfor samfunnet, siden åpenhet er en forutsetning for å fortjene samfunnets tillit.

Når det kommer til etterlevelse av regelverk, gir vi særskilt oppmerksomhet til de områdene som regulerer vår næring utover antikorrupsjons-reglene, slik som konkurranseloven og ansattes rettigheter, fordi vi tror disse områdene er kritiske for vår virksomhet.

Våre hovedprinsipper

Vi er i ferd med å implementere utfyllende etiske retningslinjer - The Grieg Seafood Code of Business Conduct. Det overordnede prinsippet er at vi forventer at alle våre ansatte følger våre etiske standarder og myndighetenes lover og reguleringer.

Vi aksepterer ingen form for korrupsjon eller ureglementerte betalinger (bestikkelser) som ytes eller mottas for å påvirke forretningene med den hensikt å oppnå fordeler. Samtlige ansatte har et juridisk, forretningsmessig og etisk ansvar for å påse at de ikke vitende støtter opp under transaksjoner som innebærer svindel eller korrupsjon. Lederne i Gruppen (inkludert heleide og deleide datterselskaper) forventes å sette eksempler gjennom sitt lederskap og å demonstrere eierskap til etiske retningslinjer og program for anti-svindel og antikorrupsjon.

Vi har en risikobasert tilnærming til å kontrollere bestikkelsesrisiko, og vi akter å følge de seks prinsippene for gode forholdsregler mot bestikkelser, som anbefalt i retningslinjene for UK Bribery Act.

Innføringen av nye etiske retningslinjer vil følges opp av et omfattende opplæringsprogram med påfølgende testing for å sjekke forståelsen blant de ansatte. Vår tredjeparts whistleblower- eller varslingskanal med tilhørende prosedyrer for å følge opp innrapporterte overtredelser, er et viktig element i vårt forsvar mot svindel og forsømmelser.

Vår innsats og resultater

For å framheve integritet jobber vi kontinuerlig med å sikre at våre hovedprinsipper opprettholder forståelsen av risiko år etter år, samt at prinsippene etterleves. Med integritet mener vi ikke bare etterlevelse av lover og regler, men også en vedvarende forståelse for de virkningene som strategien, aktivitetene og resultatene har på våre omgivelser og interessenter. Vi etterstreber å opprettholde en god intern og ekstern dialog for å sikre at våre valg og beslutninger er velfunderte og blir forstått.

Som nevnt over, er vi i prosess med å implementere en utfyllende Code of Business Conduct. De oppdaterte retningslinjene vil fullt ut gjelde alle hel- og majoritetseide datterselskaper av Grieg Seafood. Retningslinjene vil tilgjengeliggjøres for alle ansatte.

Figur 12 viser at GSF Finnmark betalte et overtredelsesgebyr fra Fiskeridirektoratet med grunnlag i overtredelse av akvakulturforskriften. Hendelsen skjedde 31.ausust 2014 ved settefisk anlegget i Adamselv. Det rømte 14 432 settefisk med en vekt på ca 30 gram i forbindelse med flytting av fisk internt i anlegget.

Grunnen til hendelsen var svikt i rutiner med dobbelsikringen på anlegget. Rutinene er skjerpet inn. Det er ikke rapportert om noen andre hendelser/bøter i Finnmark eller de andre regionene.

Vi gjennomfører også tiltak for å redusere risikoen for interessekonflikt. Vi oppfordrer medlemmer av Gruppen og lokalt lederskap til å ikke innta posisjoner i form av eierskap eller styreverv i selskaper som Grieg Seafood har kommersielle relasjoner til eller konkurrerer mot. Alle relasjoner som kan innebære interessekonflikt, blir innrapportert for å sikre at forretningsmessige beslutninger blir truffet av upartiske stabsmedlemmer.

Våre mål og ambisjoner

Vi arbeider kontinuerlig for å sikre at våre retningslinjer og policy-dokumenter fokuserer på våre viktigste risikoområder. Gjennom innføringen av en oppdatert Code of Business Conduct og gjennom opplæring og testing, håper vi å tydeliggjøre våre forventninger og sørge for ytterligere veiledning til våre ansatte. Vi bygger en kultur som har nulltoleranse mot mobbing, uønsket seksuell oppmersksomhet og trakasering. Vår ambisjon er uforandret fra tidligere år – full etterlevelse av interne og eksterne krav til integritet og etisk forretningsførsel. Vi oppfordrer til fokus på og innrapportering av kritikkverdige forhold og andre forslag til forbedring. Vi aksepterer ikke noen form for korrupsjon eller ureglementerte betalinger (bestikkelser) gitt eller mottatt for å påvirke forretninger med den hensikt å oppnå fordel. Vi vil opprettholde vår whistleblower- eller varslingsprosedyre gjennom EY. Informasjon om varslingskanalen er tilgjengelig for alle ansatte på arbeidsplassen og via intranet.