Grieg Seafood
Bærekraftsrapport

HVORFOR BÆREKRAFT ER VIKTIG FOR GRIEG SEAFOOD

Vi har produsert velsmakende laks til forbrukere i alle verdenshjørner gjennom mer enn 25 år. Det er gjort store fremskritt på bærekraftig produksjon av laks, men mange utfordringer gjenstår. Spesielt er det viktig for å oss å bevare havet som  sunt og produktivt, både i dag og for fremtiden. Med aksjonærer som er opptatt av bærekraftig og langsiktig verdiskaping går vårt overordnede mål utover kortsiktig lønnsomhet. Vi bryr oss om fotsporene vi etterlater på veien. Vår visjon “Rooted in Nature - Farming the Ocean for a better future” representerer en ambisiøs retning for hvordan vi ønsker å drive vår produksjon.

Bærekraft i et større perspektiv

Atlantisk laks vil ikke være nok til å dekke verdens økende behov for mat. Samtidig kommer kun 2 % av verdens matproduksjon fra havet. Vi mener det er viktig å jobbe strukturert og målrettet for å få til bærekraftig matproduksjon i havet, og i tiden fremover må verden finne bærekraftige havbruksløsninger for å få dette til. Vi tror at lakseoppdrettere er viktige bidragsytere for å finne morgendagens løsninger. Basert på lange tradisjoner med havbruk og et fornyet fokus på biologisk og teknisk innovasjon ønsker Grieg Seafood å ta en aktiv rolle for å sikre bærekraftig matproduksjon i havet.

I vår oppdaterte bærekraftsstrategi definerer vi fem pilarer vi ser som vesentlige for bærekraftig matproduksjon i havet. Grieg Seafood skal produsere laks langt inn i fremtiden. I vårt langsiktige perspektiv er friske hav, god fiskehelse og økonomisk fortjeneste ikke motsetninger. Vår oppgave er å sørge for at disse hensynene går hånd i hånd.

“Bærekraftig verdikjede” vektlegger behovet for trygge og miljøvennlige verdikjeder for mat. Vår hovedoppgave er å produsere trygg kvalitetsmat til våre kunder. Lakseprodusenter må derfor kunne kontrollere og spore kvaliteten på fisken fra egg til marked. Vi er også i kontinuerlig dialog med våre fôrleverandører for å sikre at fôret er basert på råvarer med bærekraftig opprinnelse. Et annet fokusområde er energieffektivitet. I 2017 har vi derfor for første gang sammenstilt et klimagassregnskap som kartlegger klimagassutslippene til Grieg Seafood som organisasjon.

Å balansere «lønnsom vekst og innovasjon» med miljømessig bærekraft er svært viktig for det vi anser som bærekraftig matproduksjon. Vi er overbevist om at innovasjon og forskning innenfor biologi og teknologi vil være avgjørende for å opprettholde sunne hav og lønnsomt havbruk i tiden som kommer. Gjennom vår digitaliseringsstrategi GSF Precision Farming har vi til hensikt å ta en ledende rolle i å utnytte ny teknologi og data for å treffe bedre og mer bærekraftige beslutninger. Vi tror på en informasjonsrevolusjon som vil endre vår felles forståelse av havet og livet under vann. Grieg Seafood skal ta en ledende posisjon i fremskaffelse og utarbeidelse av nye data, analyser og teknologi som bidrar til bedre forståelse av både biologi og vårt produksjonsområde havet.

“Bærekraftig oppdrett og produktive hav” omhandler hovedutfordringene i vår drift. Vårt mål er å produsere sunn fisk ved å maksimere fiskevelferden. Fiskens helse og velferd er derfor en hovedprioritering i vår oppdrettsproduksjon.  Samtidig er fiskeoppdrett basert på at vi kan ivareta felles naturressurser. Vi er en matprodusent som benytter fjordene som tilhører oss alle, og det er vårt ansvar å ivareta det biologiske mangfoldet for kommende generasjoner. Selv om vi har ambisjoner om vekst kan vi ikke vokse på bekostning av miljøet. Å finne balansen mellom de ulike interessene er vesentlig for at vi skal lykkes.

“Gode jobber til alle” vektlegger betydningen av våre ansatte og hvordan vi håndterer våre forretninger. Vi skal være en arbeidsplass der ansatte kan blomstre og utvikle seg. Mange av våre ansatte bor og arbeider i små lokalsamfunn. “Lokal verdiskaping” gjenspeiler hvordan vi ønsker å bidra positivt i disse samfunnene. Vi jobber med å sørge for at våre aktiviteter har gode ringvirkninger slik at ansatte kan være stolte av å jobbe i Grieg Seafood.

I tillegg til vår innsats for bærekraftig matproduksjon holder vår hovedeier fokus på bærekraft i et større perspektiv. Gjennom Grieg Foundations 25 prosent eierskap i Grieg Gruppen blir deler av virksomhetens overskudd kanalisert til veldedige prosjekter over hele verden. I 2017 bidro Grieg Foundation med 32 millioner kroner til slike prosjekter. En betydelig andel av disse pengene kom fra Grieg Seafood.

De fem definerte pilarene for bærekraftig matproduksjon i havet vil danne grunnlaget for Grieg Seafood sitt arbeid for konkretisering av bærekraft fremover.  Denne rapporten tar for seg vår innsats og våre resultater gjennom 2017. Unntaket er pilaren «lønnsom vekst og innovasjon», som er utførlig beskrevet i årsrapporten. I løpet av 2018 vil vi ferdigstille en tydelig bærekraftsstrategi der vi skal videreutvikle ambisjonsnivå, tiltak og KPIer knyttet til de fem pilarene, se figur på side 3.

FNs mål for bærekraftig utvikling

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De gjelder for alle land og er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling. Målene har gitt Grieg Seafood fornyet inspirasjon til et helhetlig bærekraftsfokus, og FNs bærekraftsmål blir viktige elementer i vår fremtidige verdiskaping.

Vår produksjon treffer flere av de 17 målene, men Grieg Seafood vil fokusere på de målene der vi mener at vi har størst mulig påvirkning. Vi ønsker å definere konkrete og ambisiøse mål der vi skal ta en spesielt proaktiv rolle. Basert på vår visjon for bærekraftsmål 2, Utrydde sult, velger vi å jobbe videre med underpunktet for å: “Sikre bærekraftige systemer for matproduksjon innen 2030…” I Grieg Seafood ønsker vi å definere dette som et hovedfokus for vårt bærekraftsarbeid. Vi vil jobbe for å finne bærekraftige systemer for matproduksjon i havet

Våre handlinger for å oppnå bærekraftige systemer for matproduksjon vil være rettet mot bærekrafts mål 14 (Liv under Vann), derav: “Bevare og bruke hav og marine ressurser på en bærekraftig måte”. Vi skal holde fjordene friske og produktive, både for oss og for andre.

I Grieg Seafood tror vi ikke at vi kan nå målene for bærekraftig matproduksjon alene, så bærekrafts mål 17: “Samarbeid for å nå målene” vil være en viktig veileder for både vår drift og våre bidrag til innovasjon, forskning og dialog med lokalsamfunnene.

Viktige begreper

GLOBALG.A.P.

er en frivillig internasjonal standard som omfatter god praksis for matproduksjon over hele verden, både innen landbruk og akvakultur. Feltene standarden tar for seg er matvaretrygghet, dyrevelferd, bærekraft, arbeidsforhold og sporbarhet.

ASC
HACCP
BAP

Best Aquaculture Practices (BAP)

er en frivillig standard for akvakultur som omfatte de viktigste elementene for ansvarlig og bærekraftig akvakultur gjennom å opprette standarder for god praksis i alle produksjonsleddene i fiskeoppdrett.

Fishtalk
Maritech

Vi samarbeider med bransjen: Global Salmon Initiative (GSI)

Vi er et aktivt medlem av Global Salmon Initiative (GSI). GSI er en gruppe på 12 selskaper, som representerer omkring 50% av den globale produksjonen av laksefisk. Medlemmene i GSI har forpliktet seg til samarbeid og åpenhet, for å oppnå et felles mål om å produsere et bærekraftig og sunt produkt som møter en voksende befolknings behov for proteiner, samtidig som negativ miljøpåvirkning reduseres og påvirkning på lokalsamfunnet forbedres.

Gjennom GSI-initiativet har vi forpliktet oss til flere ambisiøse mål:

  • Minimere miljøpåvirkningen
  • Sikre bærekraftig fôr
  • Forbedre vår påvirkning på samfunn og lokalmiljø
  • Støtte økonomisk vekst og stabilitet
  • Produsere et sunt og næringsrikt produkt på en bærekraftig måte

I samarbeid med de andre GSI-medlemmene, har vi fortsatt arbeidet med å utvikle initiativets fokus. De administrerende direktørene i medlemsbedriftene møtes jevnlig, og initiativet har også blitt et forum for å dele beste praksis for å håndtere viktige felles utfordringer. For å oppnå sammenlignbarhet i bransjen, samt for å forbedre medlemmenes rapportering og tilnærminger knyttet til åpenhet og kommunikasjon, har GSI utviklet bransjespesifikke måleindikatorer. Høsten 2015 utga GSI sin første fremdriftsrapport som oppsummerer det første årets aktiviteter mot en felles forbedret havbrukspraksis. I 2015 tok Grieg Seafood ansvar som Co-Chair i GSI, som er et to-årlig engasjement.