TRYGG OG SUNN MAT

Laksefisk er en av de beste kildene til hjertesunt fett (DHA og EPA). Dette fettet kan vi mennesker ikke produsere selv og må få tilført det gjennom kostholdet. Oppdrettslaks har heller ikke spor av ulovlige legemidler, ingen funn av organiske miljøgifter eller tungmetaller over grenseverdi.

Hvorfor er det viktig for oss?

Produksjon av trygg mat av høy kvalitet er vår viktigste oppgave. Matvaretrygghet og kvalitet er svært viktig for kundene våre. Lakseprodusenter må derfor kunne kontrollere og spore kvaliteten på fisken fra egg til marked. Fravær av uønskede mikroorganismer og fravær av kjemikalier og medisinske rester er en forutsetning for å kunne tilby kunden trygg mat. Laks er et sunt alternativ og en god kilde til de mest sunne Omega 3 i kostholdet (spesielt DHA og EPA), vi legger vekt på å fore fisken slik at den får   tilstrekkelig mengde  Omega 3 som også er  til fordel for våre kunder.

Våre hovedprinsipper

Vi etterstreber å alltid levere produkter som lever opp til våre kunders høye forventninger om kvalitet. Dette krever full sporbarhet og streng kvalitetskontroll i alle ledd av produksjonsprosessen. For å skape trygghet rundt våre tilnærminger skal det være fokus på tydelig og åpen kommunikasjon om våre arbeidsmetoder og standarder.

Vår innsats og resultater i 2017

Trygg mat av høy kvalitet må inneholde optimale næringsverdier og være fri for fremmedstoffer og sykdomsfremkallende elementer. Vi er underlagt et EU-pålagt overvåkingsprogram for oppdrettsfisk basert på EU-Direktiv 96/23 EC. Her overvåkes det at vi holder oss under de anbefalte maksimumsgrenser for helseskadelige reststoffer i mat. Siden overvåkingen startet i 1998, har nivået av reststoffer ligget betydelig under de anbefalte maksimumsgrenseverdier for alle som har deltatt i overvåkingen.

For å produsere trygg mat med høy kvalitet har Grieg Seafood innført standarder som overskrider myndighetenes omfattende krav til kvalitetskontroll og sporbarhet. Dette har vi blant annet gjort gjennom sertifisering av vår produksjonsstyring.

Alle regionene våre har nå på plass GlobalG.A.P. eller tilsvarende (BAP) som vedlikeholdes kontinuerlig gjennom revisjoner. Standardene vi er sertifisert i henhold til, dekker hele verdikjeden og håndheves gjennom tett oppfølging ved årlige eksterne revisjoner og uanmeldte inspeksjoner.

I tillegg til disse har vi i 2017 sertifisert våre første lokaliteter i henhold til Aquaculture Stewardship Council (ASC). Dette arbeidet skal intensiveres i 2018.

Ved siden av GLOBALG.A.P. opererer Grieg Seafood Shetland etter standarder som; The British Retail Consortium, Protected Geographic Federation og Kosher.

Salgselskapet vårt, Ocean Quality AS, er sertifisert etter standardene GLOBALG.A.P, Chain of Custody og ASC Chain of Custody.

Vi har et kontinuerlig fokus på forebyggende tiltak i produksjonsfasen. Dette innebærer blant annet at vi sikrer en høy hygienisk standard. Vi jobber for å sikre god hygiene på båt, anlegg og prosessanlegg, blant annet gjennom å bygge kompetanse og bevissthet blant våre ansatte. Produksjonen følges også kontinuerlig opp av Mattilsynet. Et eksempel på dette er at prosessanleggets HACCP-system er kontrollert og godkjent av dem. Før slakting av fisk gjennomgår vi en full analyse av hver lokalitet for å vurdere nivåer av miljøgifter, rester av fremmedstoffer og bakterier.

Produksjonsstyringsprogrammet Fishtalk sikrer oss dokumentasjon og full sporbarhet fra innlegging av rogn til fisken er slaktet. Dette gir også full oversikt over alt fôr som er benyttet og eventuelle behandlinger fisken har hatt.

Vår tekniske gruppe for kvalitet, med representanter fra alle regionene, ser kontinuerlig på utfordringer knyttet til hygiene på våre prosessanlegg. Mikrobiologi er hovedfokus for denne gruppen, spesielt bekjempelse av Listeria monocytogenes. Vi har etablert en felles tilnærming med månedlig rapportering på Listeria for alle regioner. Ved deteksjon av Listeria på utstyr, sluttprodukt eller hos kunder igangsettes handlingsplaner i form av ekstra grundig rengjøring og modifisering av utstyr.

Våre ambisjoner og mål

Vår tekniske gruppe for kvalitet vil fortsette arbeidet med å sikre at vi benytter beste praksis, samt muliggjøre kunnskapsdeling og samarbeid gjennom videre utvikling og standardisering av vårt kvalitetsstyringsprogram. Som en del av dette vil vi arbeide for å utvikle felles tilnærminger til overvåking. I hver av regionene skal vi sørge for ukentlig rapportering, utvikling av tilpassede handlingsplaner og alltid sikre kontinuerlige og gode prosesser for god hygiene på våre anlegg.

Viktige begreper

GLOBALG.A.P.

er en frivillig internasjonal standard som omfatter god praksis for matproduksjon over hele verden, både innen landbruk og akvakultur. Feltene standarden tar for seg er matvaretrygghet, dyrevelferd, bærekraft, arbeidsforhold og sporbarhet.

ASC
HACCP
BAP

Best Aquaculture Practices (BAP)

er en frivillig standard for akvakultur som omfatte de viktigste elementene for ansvarlig og bærekraftig akvakultur gjennom å opprette standarder for god praksis i alle produksjonsleddene i fiskeoppdrett.

Fishtalk
Maritech